Banner URK
Zarządzenia Rektora 2019

 

Nr

Data

Tytuł / w sprawie

Status

229/2019

30 grudnia 2019 r.

powołania dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

wygasło

228/2019

30 grudnia 2019 r.

ewidencji środków trwałaych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 obowiązuje

227/2019

30 grudnia 2019 r

wprowadzenia w Uczelni Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 127/2022

226/2019

30 grudnia 2019 r.

powołania komisji dziekańskich na Wydziale Leśnym

wygasło

225/2019

30 grudnia 2019 r.

wprowadzenia Regulaminu Centrum Naukowego Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego m. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 209/2020,

224/2019

30 grudnia 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 26/2019 z dnia 29 maja 2019 r. dotyczącego wzoru dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 181/2020

223/2019

30 grudnia 2019 r.

powołania Zespołu ds. budowy i organizacji kliniki

obowiązuje

222/2019

30 grudnia 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 220/2019 w sprawie zasad realizacji oraz obsługi administracyjnej projektów i badań zamawianych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

221/2019

20 grudnia 2019 r.

wprowadzenia zasad powoływania i organizacji kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

220/2019

20 grudnia 2019 r.

zasad realizacji oraz obsługi administracyjnej projektów i badań zamawianych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 222/2019

219/2019

20 grudnia 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 54/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 150/2020 

218/2019

20 grudnia 2019 r.

ustalenia programu studiów podyplomowych pn. "Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego" od semestru letniego 2019/2020

obowiązuje, znowelizowane ZR 82/2020

217/2019

13 grudnia 2019 r.

wprowadzenia Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

216/2019

13 grudnia 2019 r.

zasad podziału środków subwencyjnych wydzielonych na finansowanie nauki w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 223/2020 
215/2019 4 grudnia 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 160/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. dotyczącego warunków i trybów rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
214/2019 4 grudnia 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 113/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku leśnictwo - studia II stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje,znowelizowane ZR 179/2021

213/2019

4 grudnia 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 113/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku leśnictwo - studia II stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje

212/2019

4 grudnia 2019 r.

ustalenia programu studiów na kierunku browarnictwo i słodownictwo - studia II stopnia, stacjonarne

obowiązuje

211/2019

4 grudnia 2019 r.

ustalenia programu studiów na kierunku winogrodnictwo i enologia - studia II stopnia, stacjonarne

obowiązuje

210/2019

4 grudnia 2019 r.

warunków i tryb rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2020/2021

wygasło, znowelizowane ZR 118/2020

209/2019

4 grudnia 2019 r.

określenia uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2023/2024

uchylone ZR 75/2021

208/2019

4 grudnia 2019 r.

zaprzestanie od roku akademickiego 2019/2020 prowadzenia studiów na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska, studia I stopnia na profilu ogólnoakademickim 

wygasło

207/2019

4 grudnia 2019 r.

utworzenia od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 studiów na kierunku winogrodnictwo i enologia, studia II stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje

206/2019

4 grudnia 2019 r.

utworzenia od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 studiów na kierunku browarnictwo i słodownictw, studia II stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje

205/2019

27 listopada 2019 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Bibliotek Głównej Uniewrsytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 177/2021, znowelizowany Załącznik nr 1 ZR 10/2020

204/2019

27 listopada 2019 r.

powołania Zespołu zarządzania projektem pn. "Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności"

obowiązuje

203/2019

27 listopada 2019 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniewrsytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 155/2020

202/2019

25 listopada 2019 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniewrsytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone, ZR 170/2020

201/2019

21 listopada 2019 r.

powołania komisji dziekańskich na Wydziale Technologii Żywności

wygasło, znowelizowane ZR 200/2020 

200/2019

21 listopada 2019 r.

powołania komisji dziekańskich na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki

wygasło

199/2019

21 listopada 2019 r.

powołania komisji dziekańskich na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

wygasło

198/2019

21 listopada 2019 r.

powołania komisji dziekańskich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

wygasło

197/2019

21 listopada 2019 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. opracowania Strategii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło

196/2019

21 listopada 2019 r.

powołania komisji dziekańskich na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym

wygasło

195/2019

21 listopada 2019 r.

powołania komisji dziekańskich na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

wygasło

194/2019

21 listopada 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 36/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. dotyczącego odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020

obowiązuje

193/2019

20 listopada 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 16/2019 za dnia 29 kwietnia 2019 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje" w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 2,0" realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Unierysytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

obowiązuje

192/2019

20 listopada 2019 r.

zlecania i rozliczania zajęć nie objętych zakresem obowiązków dydaktycznych, realizowanych przez pracowników Uczelni

uchylone ZR 160/2020 

191/2019

20 listopada 2019 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 obowiązuje

190/2019

8 listopada 2019 r.

uchylenia Zarządzenia Rektora Nr 74/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. dotyczącego zatrudnienia w Uczelni na stanowisku adiunkta osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub na stanowisku asystenta osób nieposiadających stopnia naukowego doktora

 obowiązuje

189/2019

8 listopada 2019 r.

zasad awansowania nauczycieli akademickich

uchylone ZR 8/2023, znowelizowane ZR 4/2020

188/2019

8 listopada 2019 r.

w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 67/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. dotyczącego podroży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu

uchylone ZR 195/2020

187/2019

4 listopada 2019 r.

wynagradzania członków komisji rekrutacyjnych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stacjonarne i niestacjonarne studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

wygasło

186/2019

4 listopada 2019 r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu "Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wspomagający studentki / ów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy" realizowanego w ramach projektu "Innowacyjny Program Strategiczny Rozwoju Uczelni"

obowiązuje, znowelizowane ZR 52/2023

185/2019

4 listopada 2019 r. wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje

184/2019

25 października 2019 r. nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 160/2018 dotyczącego warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje

183/2019

25 października 2019 r.

przyporządkowania kierunku weterynaria prowadzonego w Uczelni na profilu praktycznym od roku akademickiem 2019/2020 do dyscypliny naukowej i wskazanie procentowego udziału dyscypliny

wygasło

182/2019

25 października 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 35/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. dotyczącego wprowadzenia "Szczegółowego regulaminu prac komisji rekrutacyjnej powołanej dla naboru na studia w Uniwreystecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2019/2020"

obowiązuje

181/2019

25 października 2019 r.

nowelizacja Zarządzenia Rektora Nr 174/2019 z dnia 11 paździenrika 2019 r. dotyczącego zasad sporzadzania i rozliczania planu działąlności dydaktycznej oraz stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

obowiązuje

180/2019

25 października 2019 r.

wprowadzenia Regulaminu Centrum Transferu i Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane Uchwałą Senatu Nr 22/2023 z dnia 29.03.2023 roku

179/2019

24 października 2019 r.

zasad zawierania umów cywilnoprawnych z profesorami lub profesorami uczelni niebędącymi obywatelami polskimi w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

178/2019

24 października 2019 r.

wprowadzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 144/2020

177/2019

18 października 2019 r.

wprowadzenie wzoru dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 73/2022

176/2019

18 października 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 164/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego zasad awansowania nauczycieli akademickich

uchylone ZR 189/2019

175/2019

16 października 2019 r.

wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 obowiązuje, znowelizowany ZR 229/2020, ZR 43/2022, ZR 41/2023

174/2019

11 października 2019 r.

zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej oraz stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

uchylone ZR 159/2020 , znowelizowane ZR 181/2019

173/2019

11 października 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 54/2019 z dnia 6 września 2019 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 150/2020, znowelizowane  ZR 22/2020, ZR 23/2020, ZR 24/2020, ZR 26/2020, ZR 34/2020, ZR 139/2020,

 172/2019

11 października 2019 r.

wprowadzenia Instrukcji o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń Uczelni i wyposażenia technicznego oraz o zasadach postępowania w razie wypadku lub awarii

obowiązuje

171/2019

9 października 2019 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje

170/2019

9 października 2019

nowelizacji Zarządzenia Rektora 162/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. dotyczącego określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagradzaniu pracowników Uczelni części wynagradzania za pracę o charakterze twórczym oraz naliczaniu 50% kosztów uzyskania przychodu pracowników Uczelni

obowiązuje

169/2019

9 października 2019 r.

procedur postępowania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłataja w Krakowie po wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązującego od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59

wygasło

168/2019

3 października 2019 r.

nowelizacja Zarządzenia Rektora 48/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego na stypendia dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 115/2022

167/2019

3 października 2019 r.

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych pn. Inżynieryjne zagospodarowanie lasu

obowiązuje

166/2019

3 października 2019 r.

wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu na prezentację w języku obcym

wygasło

165/2019

1 października 2019 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 19/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2018/2019 studiów podyplomowych pn. Pszczelarstwo w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
164/2019 1 października 2019 r.

zasad awansowania nauczycieli akademickich

uchylone ZR 189/2019, znowelizowane  ZR 176/2019
163/2019 1 października 2019 r.

zasad zatrudniania nauczycieli akademickich

obowiązuje
162/2019 1 października 2019 r.

oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych oraz jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło,
znowelizowane ZR 3/2020, ZR 211/2020ZR 182/2021, ZR 105/2022ZR 73/2023
161/2019 1 października 2019 r. dostosowanie programu studiów na kierunku transport i logistyka - studia II stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje
160/2019 1 października 2019 r. dostosowanie programu studiów na kierunku transport i logistyka - studia II stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje
159/2019 1 października 2019 r. dostosowanie programu studiów na kierunku zootechnika - studia II stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje
158/2019 1 października 2019 r.  dostosowanie programu studiów na kierunku zootechnika - studia I stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje,
znowelizowane ZR 107/2020
157/2019 1 października 2019 r.  

dostosowanie programu studiów na kierunku zootechnika - studia II stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
156/2019 1 października 2019 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku zootechnika - studia I stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje,
znowelizowane ZR 106/2020
155/2019 1 października 2019 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
154/2019 1 października 2019 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje,
znowelizowane
ZR 141/2021
153/2019 1 października 2019 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
152/2019 1 października 2019 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje, znowelizowane
ZR 82/2021, ZR 142/2021
151/2019 1 października 2019 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie - studia I stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

 obowiązuje, znowelizowane
ZR 140/2021
150/2019 1 października 2019 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie - studia I stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje,
znowelizowane
ZR 139/2021
149/2019 1 października 2019 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku transport i logistyka - studia I stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

uchylone ZR 179/2020 
148/2019 1 października 2019 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku transport i logistyka- studia I stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020

uchylone ZR 178/2020 
147/2019 1 października 2019 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka - studia II stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020