Banner URK
Zarządzenia Rektora 2012
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/OC/2012

10 stycznia 2012r.

utworzenia Stałego Dyżuru Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

obowiązuje, znowelizowane ZR 29/OC/2013
2/OC/2012
30 stycznia 2012r.

przeglądu wytworzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie materiałów zawierających informacje niejawne

wygasło
3/2012
9 lutego 2012r.

zasad pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne.

uchylone ZR 60/2013
4/OC/2012
9 lutego 2012r.

organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi

uchylone ZR 26/2022
5/OC/2012

9 lutego 2012r.

wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”

uchylone ZR 26/2022
6/2012
10 lutego 2012r.

zawierania przez Uniwersytet ze studentami umów określających warunki odpłatności za studia

uchylone ZR 71/2014, znowelizow. ZR 44/2012, ZR 13/2013, 52/2013, ZR 45/2014
7/2012
20 lutego 2012r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 16/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. dotyczącego rodzajów zajęć dydaktycznych i wymiaru pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2011/2012.

wygasło
8/2012
29 lutego 2012r.

powołania Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, uchylony Załącznik Nr 1 ZR 185/2019
9/2012
1 marca 2012r.

wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego doktorantom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”

uchylone ZR 41/2015, znowelizow. ZR 43/2013, ZR 62/2014, ZR 79/2014
10/2012
2 marca 2012r.

nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy

uchylone ZR 81/2015
11/2012
2 marca 2012r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym

obowiązuje
12/2012
26 marca 2012r.

powołania w strukturze Centrum Transferu Technologii „Zespołu Doradztwa Praktycznego”

uchylone ZR 15/2014
13/2012
16 kwietnia 2012r.

ustalenia wysokości opłat za wydawanie studentom i absolwentom Uczelni dokumentów związanych z przebiegiem studiów

obowiązuje
14/2012
16 kwietnia 2012r.

ustalenia wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora i dyplomu doktora habilitowanego

obowiązuje
15/2012
14 maja 2012r.

wprowadzenia ujednoliconego tekstu „Regulaminu Organizacyjnego” Uczelni

uchylone ZR 47/2016, znowelizow. ZR 36/2012, 54/2012, ZR 23/2013, 26/2013, 62/2013, 69/2013, 80/2014, 3/2016
16/2012
14 maja 2012r.

warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2012/2013

wygasło
17/2012
28 maja 2012r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2012/2013

wygasło
18/2012
29 maja 2012r.

wprowadzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla nauczycieli akademickich”

uchylone ZR 74/2018
19/2012
29 maja 2012r.

wprowadzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi”

obowiązuje, znowelizowane ZR 123/2020
20/2012
1 czerwca 2012r.

wprowadzenia Regulaminu Ośrodka Hodowli Zwierzyny w LZD Krynica- Zdrój

obowiązuje
21/2012
11 czerwca 2012r.

ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2012/2013

wygasło
22/2012
15 czerwca 2012r.

wprowadzenia w życie „Regulaminu Studiów”

uchylone ZR 31/2015
23/2012
21 czerwca 2012r.

wprowadzenia „Regulaminu dokumentowania przebiegu studiów prowadzonego w formie elektronicznej”

obowiązuje
24/2012
6 lipca 2012r.

odpłatności za studia niestacjonarne i stacjonarne (czesne), za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych oraz odpłatności za semestr niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013

wygasło
25/2012
6 lipca 2012r.

rodzajów i wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013

wygasło, znowelizowane ZR 24/2013
26/2012
6 lipca 2012r.

określenia efektów kształcenia dla kierunków oraz poziomów i profili kształcenia

obowiązuje, częściowo uchylone - ZR 58/2013, 74/2013, 83/2014, znowelizowane ZR 41/2016
27/2012
6 lipca 2012r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
28/2012
1 sierpnia 2012r.

wprowadzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami  pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  wyników badań naukowych i prac rozwojowych"

uchylone ZR 10/2015
29/2012
1 sierpnia 2012 r.

wprowadzenia „Instrukcji postępowania przy planowaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”

uchylone ZR 224/2020
30/2012
1 sierpnia 2012r.

nowelizacji Regulaminów międzywydziałowych jednostek dydaktycznych „Architektura Krajobrazu - Studia Międzywydziałowe ” i „ Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe”   

uchylony ZR 71/2013, ZR 70/2013, znowelizowane ZR 34/2012
31/2012
3 września 2012r.

wprowadzenia w życie „Regulaminu Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”

uchylone ZR 84/2015
32/2012
19 września 2012r.

wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 16/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia „Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”

obowiązuje
33/2012
19 września 2012r.

zmian w „Regulaminie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 33 /2010 z dnia 8 listopada 2010 r.

uchylone ZR 137/2018
34/2012
19 września 2012r.

wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 3 / 2010 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie utworzenia międzywydziałowej jednostki dydaktycznej „Architektura Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe”

obowiązuje
35/2012
1 października 2012r.

zasad funkcjonowania parkingów usytuowanych w obrębie nieruchomości UR

uchylne ZR 6/2016, znowelizowane ZR 59/2013, ZR 67/2014
36/2012
1 października 2012r.

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni

uchylone ZR 47/2016, znowelizowany ZR 54/2012, ZR 26/2013, 62/2013, 69/2013, 80/2014
37/2012
12 października 2012r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
38/2012
17 października 2012r.

wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UR

uchylone ZR 57/2013
39/2012
22 października 2012r.

wprowadzenia „Regulaminu Rekrutacji dla Projektu „Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość” realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”

uchylone ZR 4/2013
40/2012
25 października 2012r.

wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja

uchylone ZR 42/2015
41/2012
26 października 2012r.

wprowadzenia zmian w  „Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”  

obowiązuje
42/2012
30 października 2012r.

wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów na kierunkach  zamawianych przez MNiSW w ramach projektu „Wiedza i umiejętności  kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami”           

wygasło, znowelizowane ZR 67/2013
43/2012
31 października 2012r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu Uczelnianej Sieci Informatycznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

obowiązuje
44/2012
7 listopada 2012r.

wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zawierania przez Uniwersytet ze studentami umów określających warunki odpłatności za studia

uchylone ZR 71/2014, znowelizowane ZR 13/2013
45/2012
8 listopada 2012r.

ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2013 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego

wygasło
46/2012
13 listopada 2012r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Stacji Doświadczalnych i Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego UR

wygasło
47/2012
15 listopada 2012r.

nowelizacji Regulaminu Klubu "Buda"

obowiązuje
48/2012
15 listopada 2012r.

powołania Rektorskich Komisji na kadencję 2012 - 2016

wygasło
49/2012
30 listopada 2012r.

zawieszenia działania przepisu § 4 ust. 2 "Regulaminu" Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 33/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku

wygasło
50/2012 4 grudnia 2012r. ewidencji publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
51/2012 4 grudnia 2012r.

gospodarowania aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zasad jej wynajmowania w Uniwersytecie Rolniczym

uchylone ZR 95/2020
52/2012
4 grudnia 2012r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni w budynkach przy Al. 29 Listopada w Krakowie

obowiązuje
53/2012
7 grudnia 2012r.

odpowiedzialności za mienie Uczelni, zasad jego ochrony oraz postępowania w przypadkach stwierdzenia kradzieży

uchylone ZR 10/2014
54/2012
14 grudnia 2012r.

zniesienia "Katedry Biochemii" na Wydziale Ogrodniczym

obowiązuje
55/2012
31 grudnia 2012r.

przekazania składników majątkowych Rolniczemu Gospodarstwu Doświadczalnemu w Prusach

obowiązuje
56/2012 31 grudnia 2012r. wprowadzenia Regulaminów zajęć wyrównawczych i zajęć dodatkowych na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu "Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami" wygasło
57/2012 31 grudnia 2012r. utworzenia Miasteczka Studenckiego obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin