Banner URK
Zarządzenia Rektora 2023
Nr  Data w sprawie Status
78/2023 29 grudnia 2023 roku

określania zasad i trybu naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu pracowników Uczelni

obowiązuje
77/2023 29 grudnia 2023 roku

posiłków profilaktycznych i napojów

obowiązuje
76/2023 28 grudnia 2023 roku

powołania zespołu zadaniowego ds. nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Ośrodek Animaloterapii w Rząsce

obowiązuje
75/2023 28 grudnia 2023 roku

zasad podziału środków subwencyjnych na finansowanie nauki w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
74/2023 28 grudnia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 95/2022 z dnia 16 września 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
73/2023 28 grudnia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 105/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku dotyczącego nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 162/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych i jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
72/2023 22 grudnia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 120/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
71/2023 12 grudnia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 98/2022 z dnia 29 września 2022 roku dotyczącego dokumentacji przebiegu studiów i studiów podyplomowych, zasad wydawania absolwentom dokumentów związanych z ukończeniem studiów i studiów podyplomowych oraz sposobu wydawania legitymacji studenckiej i potwierdzania jej ważności

obowiązuje
70/2023 28 listopada 2023 roku

powołania rektorskiej Komisji ds. współpracy i projektów badawczych w zakresie wykorzystania technologii kosmicznych i satelitarnych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
69/2023 27 listopada 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie na najlepszą prezentację w języku obcym organizowanym w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
68/2023 24 listopada 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Mikołajki w obiektywie" organizowanym przez Biuro Marketingu i Komunikacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
67/2023 17 listopada 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu międzynarodowego konkursu studenckiego "Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina)"on the implementation of the Rules of the International Student Contest 'Concept for landscaping of the area at the Ostrozky-Lubomyrsky Castle in Dubno (Ukraine)'

obowiązuje
66/2023 7 listopada 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 95/2022 z dnia 16 września 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
65/2023 27 października 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
64/2023 23 października 2023 roku

powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu e-Doręczenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
63/2023 10 października 2023 roku

powołania Zespołu zadaniowego ds. zamknięcia zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Kliniki Małych Zwierząt w Rząsce

obowiązuje
62/2023 25 września 2023 roku

powołania jednostki ogólnouczelnianej Centrum Badań Obszarów Tropikalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
61/2023 25 września 2023 roku utworzenia Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Badań Elektrycznych w Systemach Biotechnicznych przy Katedrze Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
60/2023 25 września 2023 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 57/2023 z dnia 14 września 2023 roku dotyczącego nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 65/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku dotyczącego wszczętych i niezakończonych przewodów doktorskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
59/2023 25 września 2023 roku

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
58/2023 25 września 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
57/2023 14 września 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 65/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku dotyczącego wszczętych i niezakończonych przewodów doktorskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 60/2023
56/2023 14 września 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 98/2022 z dnia 29 września 2022 roku dotyczącego dokumentacji przebiegu studiów i studiów podyplomowych, zasad wydawania absolwentom dokumentów związanych z ukończeniem studiów i studiów podyplomowych oraz sposobu wydawania legitymacji studenckiej i potwierdzania jej ważności

obowiązuje
 55/2023 14 września 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 39/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku dotyczącego zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat

obowiązuje
54/2023 14 września 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 190/2020 z dnia 7 października 2020 roku dotyczącego powołania od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Edukacja przyrodniczo - Leśna i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Leśnemu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
53/2023 6 września 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu konkursu na logo Jubileuszu 50-lecia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
52/2023 28 lipca 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 186/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu "Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wspomagający studentki/ów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy" realizowanego w ramach projektu "Innowacyjny Program Strategicznego Rozwoju Uczelni"

obowiązuje
51/2023 26 lipca 2023 roku

zasad oddawania w najem, dzierżawę, użyczenie składników majątkowych Uczelni

obowiązuje, znowelizowane ZR 6/2024
50/2023 13 lipca 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 46/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje"-Edycja III Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

obowiązuje
49/2023 10 lipca 2023 roku ustalenia opłaty za studia podyplomowe MBA pn. Zarządzanie bankiem spółdzielczym od roku akademickiego 2023/2024 obowiązuje
48/2023 10 lipca 2023 roku

utworzenia od roku akademickiego 2023/2024 studiów podyplomowych pn. Charakterystyka energetyczna budynków

obowiązuje
47/2023 13 czerwca 2023 roku

organizacji roku akademickiego 2023/2024

obowiązuje w roku akademickim 2023/2024
46/2023 12 czerwca 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje" - Edycja III Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

obowiązuje, znowelizowano Załącznik 2 do Regulaminu ZR 50/2023
45/2023 12 czerwca 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 22/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku dotyczącego konkursu dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2023/2024

obowiązuje
44/2023 7 czerwca 2023 roku

Regulamin Organizacyjny Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

obowiązuje
43/2023 6 czerwca 2023 roku

zasad sprzedaży składników majątkowych Uczelni

obowiązuje
42/2023 2 czerwca 2023 roku

Regulaminu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
41/2023 2 czerwca 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 175/2019 z dnia 16 października 2019 roku dotyczącego wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
40/2023 31 maja 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu prac Komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

obowiązuje w roku akademickim 2023/2024
39/2023 31 maja 2023 roku

limitu przyjęć na studia na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2023/2024

obowiązuje w roku akademickim 2023/2024
38/2023 31 maja 2023 roku

ustalenia od dnia 1 października 2023 roku wysokości opłat za miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
37/2023 31 maja 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 62/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Pszczelarstwo

obowiązuje
36/2023 31 maja 2023 roku

utworzenia od roku akademickiego 2023/2024 studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia

obowiązuje
35/2023 31 maja 2023 roku

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2023/2024

obowiązuje
34/2023 31 maja 2023 roku

utworzenia od roku akademickiego 2023/2024 studiów na kierunku gastronomia i catering dietetyczny, studia I stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
33/2023 30 maja 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu konkursu z okazji Dnia Dziecka dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
32/2023 30 maja 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu stypendiów im. Zofii i Jana Włodków dla studentów studiów II stopnia, prowadzonych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
31/2023 22 maja 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 95/2022 z dnia 16 września 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
30/2023 10 maja 2023 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 199/2020 z dnia 28 października 2020 roku dotyczącego powołania od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
29/2023 9 maja 2023 roku

powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia prowadzone w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

obowiązuje w roku akademickim 2023/2024
28/2023 26 kwietnia 2023 roku

wprowadzenia kształcenia zdalnego w okresie od 4 maja do 7 maja 2023 roku

wygasło
27/2023 25 kwietnia 2023 roku

ustanowienia medalu 100-lecia oraz logo 100-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

obowiązuje
26/2023 19 kwietnia 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu pomocy prawnej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
25/2023 19 kwietnia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 63/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

obowiązuje
24/2023 17 kwietnia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 21/2022 z dnia 8 marca 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych dla kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizowanych w ramach projektu pn. "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

obowiązuje
23/2023 14 kwietnia 2023 roku

instrukcji prowadzenia ewakuacji i alarmowania w obiektach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w wypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

obowiązuje
22/2023 12 kwietnia 2023 roku

konkursu dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2023/2024

obowiązuje, znowelizowane ZR 45/2023
21/2023 28 marca 2023 roku

utworzenia Laboratorium Nanotechnologii i Nanomateriałów (w skrócie NANOLAB WTŻ-URK) na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
20/2023 22 marca 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Find your way at UAK"

obowiązuje
19/2023 14 marca 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w olimpiadzie języka angielskiego, organizowanej w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
18/2023 14 marca 2023 roku

wynagradzania członków Komisji rekrutacyjnej za organizację, przeprowadzenie i nadzór nad realizacją postępowania rekrutacyjnego na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

obowiązuje do 30.09.2023 roku
17/2023 27 lutego 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 100/2022 z dnia 7 października 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 58/2023
16/2023 20 lutego 2023 roku

wprowadzenia wzoru ogłoszenia w postępowaniu konkursowym na stanowisko nauczyciela akademickiego w związku z realizacją polityki otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji pracowników (OTM-R)

obowiązuje
15/2023 20 lutego 2023 roku

zasad zatrudniania, awansowania i polityki kadrowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

obowiązuje, znowelizowane ZR 2/2024
14/2023 17 lutego 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu konkursu dla uczniów szkół średnich "Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym"

wygasło
13/2023 17 lutego 2023 roku

powołania rektorskiej Komisji ds. współpracy z International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC)

obowiązuje
12/2023 15 lutego 2023 roku

przekazania nieruchomości Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
11/2023 13 lutego 2023 roku

ustanowienia logo Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
10/2023 2 lutego 2023 roku

ogłoszenia naboru tematów badawczych w rekrutacji do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

wygasło
9/2023 25 stycznia 2023 roku

prowadzenia polityki otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji pracowników (OTM-R) na stanowiska badawcze oraz badawczo-dydaktyczne w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
8/2023 25 stycznia 2023 roku

zasad i trybu awansowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
7/2023 19 stycznia 2023 roku wprowadzenia kształcenia zdalnego w okresie od 3 do 16 kwietnia 2023 roku wygasło
6/2023 19 stycznia 2023 roku organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 obowiązuje do 30.09.2023 roku
5/2023 17 stycznia 2023 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 67/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku dotyczącego podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu obowiązuje
4/2023 16 stycznia 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu 9. Małopolskich Targów Żywności "Zasmakuj z URK" oraz 25. Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej

obowiązuje do 17.09.2023 roku
3/2023 9 stycznia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 8/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
2/2023 4 stycznia 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Nowy Rok - życzenia", organizowanym przez Biuro Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 wygasło
1/2023 3 stycznia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 112/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin