Banner URK
Zarządzenia Rektora 2017
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2017

4 stycznia 2017r.

zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uczelni oraz najlepszych absolwentów studiów doktoranckich uchylone ZR 79/2017
2/2017

5 stycznia 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 67/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku dotyczącego podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu obowiązuje
3/2017

18 stycznia 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 62/2016 z dnia 31 października 2016 r. dotyczącego ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2016 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wygasło
4/2017

13 lutego 2017r.

przekształceń organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym uchylone ZR 54/2019
5/2017

15 lutego 2017r.

określenia wysokości nagród Rektora przyznawanych dla studentów i doktorantów z Funduszu Promocji Wychowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wygasło
6/2017

15 lutego 2017r.

wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 205/2019
7/2017

22 lutego 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 66/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku dotyczącego utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Technologii Żywności obowiązuje
8/2017

24 lutego 2017r.

powołania od roku akademickiego 2017/2018 kierunku studiów pn. browarnictwo i słodownictwo - studia I stopnia o profilu praktycznym i określenia planowanych dla tych studiów efektów kształcenia obowiązuje
9/2017

1 marca 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 59/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku dotyczącego zasad zatrudniania profesora wizytującego Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na podstawie umowy cywilno-prawnej

 

obowiązuje w części Załącznika Nr 1
10/2017

8 marca 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 19/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku dotyczącego pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych obowiązuje
11/2017

10 marca 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 39/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Zacznij od stażu, a osiągniesz Sukces"

 

wygasło
12/2017

10 marca 2017r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu "Program Rozwoju Kompetencji Studentów UR" realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

wygasło
13/2017

20 marca 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 37/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Profesjonalny geodeta na rynku pracy" wygasło
14/2017

20 marca 2017r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Staż - Pierwszy krok do sukcesu"" wygasło
15/2017

22 marca 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 57/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej

 

uchylone ZR 66/2017
16/2017

28 marca 2017r.

wprowadzenie Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu „Dobry staż – pewna przyszłość”. wygasło
17/2017

31 marca 2017r.

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 180/2019
18/2017

31 marca 2017r.

powołania od roku akademickiego 2017/2018 kierunku studiów pn. transport i logistyka - studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim i określenia planowanych dla tych studiów efektów kształcenia obowiązuje
19/2017

31 marca 2017r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu Studiów"

uchylone ZR 20/2019, znowelizowane ZR 81/2018,

20/2017

31 marca 2017r.

określania wytycznych do opracowania programów kształcenia i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wygasło, znowelizowane ZR 27/2017, 68/2018
21/2017

6 kwietnia 2017r.

wprowadzenia "Zasad realizacji grantów i badań zamawianych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 220/2019 
22/2017

11 kwietnia 2017 r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy” realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wygasło
23/2017

12 kwietnia 2017 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. „Nasz stażysta to Twój idealny pracownik” wygasło, znowelizowane ZR 43/2017
24/2017

28 kwietnia 2017 r.

ustalenia wytycznych dla planów i programów studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje
25/2017

28 kwietnia 2017 r.

wprowadzenie w życie Regulaminu Studiów Doktoranckich obowiązuje, znowelizowane ZR 115/2020 
26/2017

28 kwietnia 2017 r.

warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 wygasło
27/2017

28 kwietnia 2017 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 20/2017 z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącego określenia wytycznych do opracowania programów kształcenia i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym. im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wygasło, znowelizowane ZR 68/2018
28/2017

28 kwietnia 2017 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 20/2016 z dnia 2 maja 2016 roku dotyczącego warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2017/2018 wygasło
29/2017

4 maja 2017 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
30/2017

10 maja 2017 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 4/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków na działalność statutową obowiązuje, znowelizowane ZR 82/2017

 

31/2017

 

15 maja 2017 r.

 kryteriów uzyskiwania zgody Rektora na dodatkowe zatrudnienie przez nauczycieli akademickich

obowiązuje, znowelizowane ZR 22/2022
32/2017

15 maja 2017 r.

dokumentacji przebiegu studiów trzeciego stopnia z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
33/2017

15 maja 2017 r.

utworzenia w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR Przychodni weterynaryjnej "Uniwersytecka" obowiązuje
34/2017

15 maja 2017 r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym na rok 2017" uchylone ZR 124/2018, znowelizowane ZR 81/2017
35/2017

15 maja 2017 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki

uchylone ZR 54/2019
36/2017

15 maja 2017 r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 wygasło, znowelizowane ZR 69/2018
37/2017

15 maja 2017

ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018 wygasło
38/2017

26 maja 2017 r.

określenia wytycznych do opracowania programów i planów studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2017/2018

uchylone ZR 221/2019
39/2017

26 maja 2017 r.

warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2018/2019

obowiązuje, znowelizowane ZR 83/2018
40/2017

29 maja 2017 r.

wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2017/2018

wygasło
41/2017

31 maja 2017 r.

 odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

wygasło
42/2017

31 maja 2017 r.

 ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów cudzoziemców na studia w roku akademickim 2017/2018 wygasło
43/2017

7 czerwca 2017 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 23/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Nasz stażysta to Twój idealny pracownik"

obowiązuje
44/2017

19 czerwca 2017 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym

obowiązuje, znowelizowane ZR 12/2020
45/2017

23 czerwca 2017 r.

wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów II stopnia prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaj w Krakowie z Mendel University in Brno oraz Slovak University of Agriculture w Nitrze na kierunku international master of horticultural science

uchylone ZR 69/2017
46/2017

23 czerwca 2017 r.

wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla kierunku weterynaria

uchylone ZR 17/2019
47/2017

23 czerwca 2017 r.

wprowadzenia wzoru dyplomu doktorskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
 48/2017 23 czerwca 2017 r.  zniesienia kierunków studiów na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt  obowiązuje
49/2017 29 czerwca 2017 r.

organizacji roku akademickiego 2017/2018

 wygasło
50/2017 29 czerwca 2017 r. wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
51/2017 30 czerwca 2017 r.

wprowadzenia szczegółowego sposobu opracowywania programów kształcenia na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

wygasło w roku akademickim 2017/2018
52/2017 17 lipca 2017 r. nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 7/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. dotyczącego określenia zasad korzystania z pokoi gościnnych pozostających w zasobach Uczelni. uchylone ZR 28/2021
53/2017 17 lipca 2017 r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni. obowiązuje
54/2017 17 lipca 2017 r. przekazania nieruchomości w Milówce koło Żywca przy ul. Targowej 27 obowiązuje
 55/2017 17 lipca 2017 r. przekazania nieruchomości Rolniczemu Gospodarstwu Doświadczalnemu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
56/2017 19 lipca 2017 r.

wprowadzenia Regulaminu IV Małopolskich Targów Żywności "Zasmakuj z UR"

wygasło
57/2017 8 sierpnia 2017 r.

wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 221/2019
58/2017 28 sierpnia 2017 r.

limitów przyjęć na studia doktoranckie w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło w roku akademickim 2017/2018
59/2017 8 września 2017 r.

zasad zatrudniania nauczycieli akademickich

uchylone ZR 163/2019
60/2017 8 września 2017 r.

utworzenia studiów podyplomowych i powierzenia ich prowadzenia wydziałom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
61/2017 8 września 2017 r.

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych

obowiązuje, znowelizowane ZR 85/2017, 49/2022

62/2017 8 września 2017 r.

zasad wydawania absolwentom dokumentów związanych z ukończeniem studiów

uchylone ZR 53/2019
63/2017 8 września 2017 r.

wprowadzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
64/2017 11 września 2017 r.

wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 40/2021
65/2017 22 września 2017 r.

zasad obniżania pensum dydaktycznego

uchylone ZR 116/2018

 

66/2017

22 września 2017 r. zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej obowiązuje, znowelizowane ZR 60/2018,  130/2018

67/2017

25 września 2017 r.  

wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

68/2017

25 września 2017 r.

wzoru dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

69/2017

25 września 2017 r.

 wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów II stopnia prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z Mendel University in Brno oraz Slovak University of Agriculture in Nitra na kierunku international master of horticultural science

obowiązuje

70/2017

25 września 2017 r.

zlecenia prowadzenia zajęć dydaktycznych pracownikom Uczelni niebędącym nauczycielami akademickimi i doktorantom

uchylone ZR 192/2019

71/2017

28 września 2017 r.

zmiany Zarządzenia Rektora Nr 51/2016 z dnia 19 września 2016 r. dotyczącego wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 71/2017

72/2017

28 września 2017 r.

ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2017/2018

uchylone ZR 76/2017

73/2017

2 października 2017 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje

74/2017

23 października 2017 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje

75/2017

30 października 2017 r.

ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2017 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło

76/2017

2 listopada 2017 r.

wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2017/2018

wygasło

77/2017

7 listopada 2017 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Restrukturyzacji Uczelni

obowiązuje

78/2017

15 listopada 2017 r.

określenia sposobu sporządzania indeksów i dyplomów ukończenia studiów

obowiązuje

79/2017

17 listopada 2017 r.

zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich w danym roku akademickim

obowiązuje

80/2017

30 listopada 2017 r.

szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w latach 2016-2019

uchylone ZR 5/2020

81/2017

12 grudnia 2017 r.

nowelizacji ZR 34/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym na rok 2017"

uchylone ZR 124/2018
 82/2017 12 grudnia 2017 r. nowelizacji ZR 30/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nowelizacji ZR 4/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków na działalność statutową  obowiązuje
83/2017 18 grudnia 2017 r. nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 67/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. dotyczącego podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu obowiązuje
84/2017 21 grudnia 2017 r.

określenia zasad i trybu postępowania przy ustaleniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników Uczelni części wynagradzania za pracę o charakterze twórczym

uchylone ZR 111/2018, znowelizowane ZR 1/2018,
85/2017 29 grudnia 2017 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 61/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych

 obowiązuje
86/2017 29 grudnia 2017 r.

zniesienia kierunku studiów ichtiologia i rybactwo śródlądowe na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin