Banner URK
Zarządzenia Rektora 2013
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2013

3 stycznia 2013 r.

zawierania przez Uniwersytet umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne z doktorantami stacjonarnych studiów doktoranckich

uchylone ZR 71/2014
2/2013
3 stycznia 2013 r.

zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz osoby prywatne z niektórych uczelnianych samochodów służbowych

uchylone ZR 76/2015
3/2013
4 stycznia 2013 r.

powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy produkcji roślinnej w stacjach doświadczalnych Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego i Wydziału Ogrodniczego

wygasło
4/2013 9 stycznia 2013 r.

wprowadzenia "Regulaminu Rekrutacji dla Projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

uchylone ZR 66/2015
5/2013 21 stycznia 2013 r. powołania Specjalnej Komisji Stypendialnej wygasło
6/2013 28 stycznia 2013 r.

ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

uchylone ZR 228/2019
7/2013 31 stycznia 2013 r.

Branżowego Punktu Kontaktowego 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej

obowiązuje
8/2013 6 lutego 2013 r. wprowadzenia "Procedury postępowania przy przenoszeniu i uznawaniu zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie lub w innej uczelni" wygasło
9/2013 6 lutego 2013 r.

wprowadzenia „Regulaminu studiów doktoranckich”

uchylone ZR 32/2015
10/2013 8 lutego 2013 r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
11/2013 11 lutego 2013 r. powołania Rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej wygasło
12/2013 20 lutego 2013 r. zakupu biletów MPK do celów służbowych uchylone ZR 55/2015
13/2013 22 lutego 2013 r. nowelizacji Zarządzenia Nr 44/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. dotyczącego zawierania przez Uniwersytet ze studentami umów określających warunki odpłatności za studia uchylone ZR 71/2014
14/2013 27 lutego 2013 r. powołania w kadencji 2012-2016 Pełnomocników Rektora wygasło
15/2013 28 lutego 2013 r.

zasad wydatkowania środków na działalność statutową

uchylone ZR 4/2014
16/2013 28 lutego 2013 r. powołania Pełnomocnika Rektora ds. prowadzenia i promocji studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w języku angielskim wygasło
17/2013 15 marca 2013 r. powołania w kadencji 2012-2016 Pełnomocników Rektora wygasło
18/2013 21 marca 2013 r. wprowadzenia "Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych" uchylone ZR 132/2018
19/2013 21 marca 2013 r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
20/2013 25 marca 2013 r. wprowadzenia "Regulaminu imprez organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
21/2013 25 marca 2013 r. Uniwersytetu Trzeciego Wieku obowiązuje
22/2013 25 marca 2013 r. ustalenia zasad działalności Uczelni pn. "Uniwersytet dla Młodzieży" obowiązuje
23/2013 25 marca 2013 r. zmiany nazwy Katedry Dendrometrii (Wydział Leśny) obowiązuje
24/2013 25 marca 2013 r. nowelizacji Zarządzenia Nr 25/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. dotyczącego rodzajów i wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013 wygasło
25/2013 28 marca 2013 r. prowadzenia internetowego serwisu informacyjnego Uczelni obowiązuje
26/2013 28 marca 2013 r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni uchylone ZR 47/2016, znowelizowane ZR 62/2013, ZR 69/2013, 80/2014
27/2013 3 kwietnia 2013 r. wprowadzenia w życie "Regulaminu zakupu i korzystania z komputerów służbowych oraz zasobów informatycznych sieci komputerowej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" obowiązuje
28/2013 3 kwietnia 2013 r. wprowadzenia w życie "Regulaminu przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 71/2016
29/OC/2013 20 maja 2013 r. wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Rektora Nr 1 /OC/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
30/2013 21 maja 2013 r. wejścia w życie "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" uchylone ZR 64/2017
31/2013 24 maja 2013 r. warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 wygasło
32/2013 24 maja 2013 r. powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 wygasło
33/2013 24 maja 2013 r. ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 wygasło
34/2013 4 czerwca 2013 r. odpłatności za przewody doktorskie, habilitacyjne i postępowanie o nadanie tytułu osobom nie będącym pracownikami Uniwersytetu oraz odpłatności za recenzje uchylone przez Zarządzenia ZR 63/2019,  ZR 64/2019
35/2013 7 czerwca 2013 r. zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym obowiązuje
36/2013 7 czerwca 2013 r. zmian organizacyjnych na Wydziale Ogrodniczym obowiązuje
37/2013 7 czerwca 2013 r. zmiany nazwy Katedry Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Wydział Technologii Żywności obowiązuje
38/2013 18 czerwca 2013 r. ustanowienia Medalu Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie obowiązuje
39/2013 21 czerwca 2013 r. wprowadzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 63/2017
40/2013 3 lipca 2013 r. odpłatności za świadczone usługi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 wygasło
41/2013 3 lipca 2013 r. rodzajów i wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014 wygasło
42/2013 9 lipca 2013 r. zmian organizacyjnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt obowiązuje
43/2013 12 lipca 2013 r.

zmiany w wprowadzonym w życie Zarządzeniem Rektora Nr 9/2012 z dnia 1 marca 2012 r. "Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększania wysokości stypendium doktoranckiego doktorantom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 41/2015, znowelizowany ZR 62/2014, 79/2014
44/2013 12 lipca 2013 r.

warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim

obowiązuje
45/2013 12 lipca 2013 r.

wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich prowadzonych w języku angielskim

obowiązuje
46/2013 12 lipca 2013 r. Prowadzenia Centralnego Rejestru Umów oraz zasad postępowania na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z zawieraniem umów uchylone ZR 58/2016, znowelizowane ZR 51/2013, ZR 57/2014, 74/2014
47/2013 12 lipca 2013 r.

zawierania przez Uniwersytet umów określających warunki odpłatności za studiowanie na drugim kierunku studiów stacjonarnych Uczelni

uchylone ZR 45/2014
48/2013 23 lipca 2013 r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
49/2013 26 sierpnia 2013 r.

podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu

uchylne ZR 67/2016, znowelizowane ZR 77/2014
50/2013 30 sierpnia 2013 r. bezpieczeństwa pracy z substancjami i preparatami chemicznymi uchylne ZR 5/2014
51/2013 30 sierpnia 2013 r. nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 46/2013 w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów oraz zasad postępowania na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z zawieraniem umów uchylone ZR 58/2016, znowelizowane ZR 74/2014
52/2013 9 września 2013 r. nowelizacji wzorów umów zawieranych przez Uniwersytet ze studentami i doktorantami za świadczone usługi edukacyjne wprowadzonych Zarządzeniem Rektora Nr 6/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. uchylone ZR 71/2014
53/2013 11 września 2013 r.

Wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji na Studia Podyplomowe w ramach Projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" realizowanego w Uniwersytecie Rolniczym

obowiązuje
54/2013 12 września 2013 r. Obniżenia w roku akademickim 2013/2014 wymiaru zajęć dydaktycznych dla osób pełniących funkcje rektora, prorektora, dziekana i prodziekana wygasło
55/2013 26 września 2013 r. wprowadzenia "Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" uchylone ZR 55/2016
56/2013 27 września 2013 r. postępowania w stosunku do osób nie posiadających odpowiednio stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego zatrudnionego na stanowisku asystenta lub adiunkta obowiązuje
57/2013 1 października 2013 r.

wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR"

uchylone ZR 68/2014
58/2013 1 października 2013 r.

określenie efektów kształcenia dla kierunków i poziomów oraz profili kształcenia prowadzonych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym i Wydziale Technologii Żywności

obowiązuje, znowelizowane ZR 41/2016, uchylony częściowo ZR 84/2014
59/2013 1 października 2013 r. nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 35/2012 z dnia 1 października 2012 r. dotyczącego zasad funkcjonowania parkingów usytuowanych w obrębie nieruchomości Uczelni uchylne ZR 6/2016, znowelizowane ZR 67/2014
60/2013 9 października 2013 r. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat uchylone ZR 58/2015
61/2013 21 października 2013 r. ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców uchylone ZR 71/2014
62/2013 22 listopada 2013 r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni uchylone ZR 47/2016, znowelizowany ZR 69/2013, 80/2014
63/OC/2013 29 listopada 2013 r. zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
64/OC/2013 29 listopada 2013 r. organizacji, zasad i szkolenia pracowników Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności obowiązuje
65/2013 30 listopada 2013 r. określenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia na Wydziale Leśnym wraz z efektami kształcenia obowiązuje
66/2013 30 listopada 2013 r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni uchylone ZR 31/2014
67/2013 30 listopada 2013 r. wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu "Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami" wygasło
68/2013

13 grudnia 2013 r.

gospodarki odpadami

obowiązuje
69/2013

13 grudnia 2013 r.

wprowadzenia zmian w "Regulaminie Organizacyjnym" Uczelni

uchylone ZR 47/2016, znowelizowane ZR 80/2014
70/2013

31 grudnia 2013 r.

przekształcenia międzywydziałowej jednostki dydaktycznej "Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe" w jednostkę międzywydziałową pn. "Biotechnologia"

uchylone ZR 37/2014
71/2013

31 grudnia 2013 r.

przekształcenia międzywydziałowej jednostki dydaktycznej "Architektura Krajobrazu- Studia Międzywydziałowe" w jednostkę międzywydziałową pn. "Architektura Krajobrazu"

uchylone ZR 38/2014
72/2013

31 grudnia 2013 r.

określenia Wytycznych do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 8/2015
73/2013

31 grudnia 2013 r.

wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 41/2014
74/2013

31 grudnia 2013 r.

określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów "weterynaria" prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

obowiązuje, znowelizowane ZR 41/2016
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin