Banner URK
Zarządzenia Rektora 2016

 

Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2016

20 stycznia 2016r.

określenia Wytycznych do opracowania programów i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 38/2017
2/2016

25 stycznia 2016r.

określenia wysokości Nagród Rektora przyznawanych dla studentów i doktorantów z Funduszu Promocji Wychowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wygasło
3/2016

29 stycznia 2016r.

przekształceń organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym i Wydziale Technologii Żywności obowiązuje
4/2016

8 lutego 2016r.

nowelizacji Zarządzenia Nr 78/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. dot. ustalenia wysokości i sposobu kosztów pośrednich Uczelni dla działalności naukowo-badawczej oraz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych obowiązuje
5/2016

15 lutego 2016r.

zmiany wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 ustalonej Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. wygasło
6/2016

15 lutego2016r.

zasad funkcjonowania parkingów usytuowanych w obrębie nieruchomości UR obowiązuje
7/2016

15 lutego2016r.

zasad korzystania z pokoi gościnnych pozostających w zasobach Uczelni obowiązuje, znowelizowane ZR 52/2017, ZR 28/2021
8/2016

22 lutego 2016r.

powołania uczelnianego Zespołu ds. opracowania procedury antyplagiatowej w ramach Projektu p.n.: "Wspólna uniwersytecka inicjatywa antyplagiatowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" wygasło
9/2016

23 marca 2016r.

organizacji pracy Uczelni na czas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku wygasło
10/2016

23 marca 2016r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Projektu pn. "Szansa na sukces po UR" oraz Regulaminu rekrutacji do Projektu "Poszukuję specjalistów po UR" wygasło
11/2016

18 kwietnia 2016r.

utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa obowiązuje
12/2016

22 kwietnia 2016r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym na rok 2016 obowiązuje, znowelizowane ZR 34/2017
13/2016

28 kwietnia 2016r.

powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
14/2016

28 kwietnia 2016r.

procedur postępowania po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 69/2016
15/2016

29 kwietnia 2016r.

warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 uchylone ZR 26/2017
16/2016

2 maja 2016r.

utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym obowiązuje
17/2016

29 kwietnia 2016r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu Studiów" uchylone ZR 19/2017
18/2016

2 maja 2016r.

ustalenia wytycznych dla planów i programów studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni uchylone ZR 24/2017
19/2016

2 maja 2016r.

warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 wygasło
20/2016

2 maja 2016r.

warunków i trybu rekrutacji na studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2017/2018 obowiązuje, znowelizowane ZR 28/2017
21/2016

2 maja 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora nr 32/2015 z dnia 14 maja 2015 r. dotyczącego wprowadzenia w życie "Regulaminu Studiów Doktoranckich" obowiązuje, znowelizowane ZR 33/2016
22/2016

2 maja 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora nr 68/2015 z dnia 24 września 2015 r. dotyczącego wprowadzenia "Zasad i trybu potwierdzenia efektów uczenia się" wygasło, obowiązuje ZR 67/2019
23/2016

2 maja 2016r.

powołania od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim pn. "Ichtiologia i rybactwo śródlądowe" - studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne i określenie planowanych dla tych studiów efektów kształcenia obowiązuje
24/2016

2 maja 2016r.

powołania od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim pn. "Environmental and Plant Biotechnology" - studia II stopnia stacjonarne i określenie planowanych dla tych studiów efektów kształcenia obowiązuje
25/2016

2 maja 2016r.

wprowadzenia wzoru dyplomu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla kierunku "Weterynaria" uchylone ZR 46/2017
26/2016

2 maja 2016r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 wygasło
27/2016

2 maja 2016r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni uchylone ZR 53/2017
28/2016

2 maja 2016r.

Regulaminu Organizacyjnego Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy uchylone ZR 221/2020
29/2016

2 maja 2016r.

utworzenia w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Zakładu Anatomii Zwierząt i Patomorfologii oraz Zakładu Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej Zwierząt obowiązuje
30/2016

2 maja 2016r.

utworzenia w Ośrodku Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR "Gabinetu weterynaryjnego" obowiązuje
31/2016

6 czerwca 2016r.

ustalenia wysokości opłat dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017 wygasło
32/2016

6 czerwca 2016r.

organizacji roku akademickiego 2016/2017 wygasło
33/2016

6 czerwca 2016r.

obowiązywania nowych zapisów Regulaminu Studiów Doktoranckich obowiązuje
34/2016

6 czerwca 2016r.

procedury opracowania harmonogramu zajęć dydaktycznych uchylone ZR 3/2021
35/2016

6 czerwca 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Staż - Pierwszy krok do sukcesu" uchylone ZR 14/2017
36/2016

6 czerwca 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Dobry staż- Pewna przyszłość" uchylone ZR 16/2017
37/2016

6 czerwca 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Profesjonalny geodeta na rynku pracy" wygasło, znowelizowane ZR 13/2017
38/2016

6 czerwca 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Nasz stażysta to twój idealny pracownik" uchylone ZR 23/2017
39/2016

6 czerwca 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces" obowiązuje, znowelizowane ZR 11/2017
40/2016

24 czerwca 2016r.

powołania od roku akademickiego 2017/2018 kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim pn. "Biologia stosowana" - studia I i II stopnia i określenie planowanych dla tych studiów efektów kształcenia obowiązuje
41/2016

24 czerwca 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora Nr 26/2012 z dnia 6 lipca 2012 dotyczącego "Określenia efektów kształcenia dla kierunków oraz poziomów i profili kształcenia" nowelizowanego Zarządzeniami Rektora Nr 58/2013 dnia 1 października 2013 r. i Nr 74/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązuje
42/2016

24 czerwca 2016r.

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 wygasło
43/2016

4 lipca 2016r.

wynagradzanie członków komisji rekrutacyjnych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017 wygasło
44/2016

4 lipca 2016r.

powołania od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim pn. Przetwórstwo drewna - studia I stopnia stacjonarne i określenie planowanych dla tych studiów efektów kształcenia obowiązuje
45/2016

6 lipca 2016r.

zwiększenia składu osobowego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 wygasło
46/2016

20 lipca 2016r.

wykonywania przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja czynności związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych ALFA i BRAVO-CRP na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje
47/2016

29 sierpnia 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu Organizacyjnego" Uczelni uchylone ZR 54/2019, znowelizowane ZR 60/2016, 4/2017, 35/2017, 44/2017, 66/2018, 97/2018, 127/2018, 135/2018
48/2016

1 września 2016r.

zasad obniżania wymiaru pensum dydaktycznego uchylone ZR 65/2017
49/2016

19 września 2016r.

powołania Rektorskich Komisji na kadencję 2016/2020 obowiązuje w roku akademickim 2017/2018
50/2016

19 września 2016r.

powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016/2020 obowiązuje
51/2016

19 września 2016r.

wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" uchylone ZR 66/2019, znowelizowane ZR 71/2017
52/2016

20 września 2016r.

powołania Pełnomocników Rektora w kadencji 2016/2020 obowiązuje
53/2016

23 września 2016r.

ochrony danych osobowych uchylone ZR 96/2018
54/2016

26 września 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora Nr 47/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. dotyczącego wprowadzenia "Regulaminu Organizacyjnego" obowiązuje, znowelizowane ZR 155/2018
55/2016

30 września 2016r.

wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego na stypendia dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 48/2019 
56/2016

30 września 2016r.

wprowadzenia wzorów umów i aneksów do umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne zawieranych przez Uniwersytet Rolniczy ze studentami i kandydatami obowiązuje
57/2016

30 września 2016r.

zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej uchylone ZR 66/2017, znowelizowane ZR 15/2017
58/2016

30 września 2016r.

prowadzenia Centralnego Rejestru Umów oraz zasad postępowania na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w związku z zawieraniem umów. uchylone ZR 201/2020, znowelizowane ZR 112/2018, 92/2020
59/2016

30 września 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. dotyczącego wytycznych do opracowania planów studiów programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
60/2016

7 października 2016r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa uchylone ZR 54/2019
61/2016

31 października 2016r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
62/2016

31 października 2016r.

ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2016 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wygasło, znowelizowane ZR 3/2017
63/2016

16 listopada 2016r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Wymiany Międzynarodowej obowiązuje
64/2016

16 listopada 2016r.

gromadzenia, archiwizowania oraz opracowania i upowszechniania informacji dotyczących publikacji pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 47/2019
65/2016

25 listopada 2016r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
66/2016

1 grudnia 2016r.

utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Technologii Żywności obowiązuje, znowelizowane ZR 7/2017
67/2016

7 grudnia 2016r.

podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu obowiązuje, znowelizowane ZR 2/2017, 83/2017, 188/2019, 195/2020, ZR 70/2022, ZR 5/2023
68/2016

7 grudnia 2016r.

obsługi administracyjnej grantów i badań zamawianych realizowanych w uczelni uchylone ZR 220/2019
69/2016

7 grudnia 2016r.

procedur postępowania po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 1/2021
70/2016

7 grudnia 2016r.

zmiany Zarządzenia Rektora Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. dotyczącego wytycznych do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaj w Krakowie obowiązuje
71/2016

19 grudnia 2016r.

Regulaminu przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
72/2016

19 grudnia 2016r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
73/2016

19 grudnia 2016r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
74/2016

28 grudnia 2016r.

zatrudnienia w Uczelni na stanowisku adiunkta osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub na stanowisku asystenta osób nieposiadających stopnia naukowego doktora uchylone ZR 190/2019

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin