Banner URK
Zarządzenia Rektora 2011
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2011
18 stycznia 2011r.

wprowadzenia w 2011 roku w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych

uchylone ZR 71/2015
2/2011
18 stycznia 2011r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
3/2011
19 stycznia 2011r.

utworzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Branżowego Punktu Kontaktowego 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej

4/2011
7 lutego 2011r.

utworzenia jednolitego kierownictwa dla DA "Bratniak" i DS. "Młodość"

obowiązuje
5/2011
7 lutego 2011r.

przekazania ruchomych składników majątkowych na rzecz Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego

obowiązuje
6/2011
25 lutego 2011r.

wprowadzenia ujednoliconego tekstu "Regulaminu Organizacyjnego Uczelni"

7/2011
16 marca 2011r.

warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2011/2012

wygasło
8/2011
16 marca 2011r.

nowelizacji "Instrukcji postępowania likwidacyjnego" wprowadzonej w życie Zarządzeniem Rektora Nr 33/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r.

uchylone ZR 11/2014
9/2011
31 marca 2011 r.

wprowadzenia "Regulaminu oddawania w najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" oraz "Regulaminu porządku domowego" obowiązującego mieszkańców tych lokali

obowiązuje, uchylone w części dotyczącej wprowadzenia Regulaminu oddawania w najem lokali mieszkalnych ZR 42/2023
10/2011
5 kwietnia 2011 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
11/2011
11 maja 2011 r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2011/2012

wygasło
12/2011
31 maja 2011 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, Wydziale Leśnym i Wydziale Ogrodniczym.

obowiązuje
13/2011
1 czerwca 2011 r.

wprowadzenia Regulaminu Programu staży w przedsiębiorstwach w ramach realizacji Projektu "Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
14/2011
7 czerwca 2011 r.

ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012

wygasło
15/2011
17 czerwca 2011 r.

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie "Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej"

obowiązuje, uchylone ZR 90/2022
16/2011
13 lipca 2011 r.

rodzajów zajęć dydaktycznych i wymiaru pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2011/2012"

17/2011
13 lipca 2011 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym oraz Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa"

18/2011
13 lipca 2011 r.

odpłatności za studia niestacjonarne (czesne), za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych oraz odpłatności za semestr niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012"

wygasło
19/2011
15 lipca 2011 r.

utworzenia Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich

20/2011
8 sierpnia 2011 r.

zmiany w Zarządzeniu Nr 17/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. wprowadzającym zmiany organizacyjne na Wydziałach

obowiązuje
21/2011
8 sierpnia 2011 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
22/OC/2011
24 sierpnia 2011 r.

opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

obowiązuje
23/2011
24 sierpnia 2011 r.

powołania Pełnomocników Rektora ds. Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

wygasło
24/2011
16 września 2011 r.

wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 120/2022
25/2011
3 października 2011 r.

wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR

uchylone ZR 57/2013, znowelizowane ZR 38/2012
26/2011
3 października 2011 r.

wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom UR

27/2011
4 października 2011 r.

przekazania nieruchomości Rolniczemu Gospodarstwu Doświadczalnemu w Prusach

28/2011
4 października 2011 r.

wprowadzenia zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym, Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziale Ogrodniczym oraz Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki

obowiązuje
29/2011
17 października 2011 r.

ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2012 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
30/2011
6 grudnia 2011 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
31/2011
19 grudnia 2011 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Technologii Żywności

obowiązuje
32/2011
19 grudnia 2011 r.

ogłaszania uczelnianych aktów prawnych

obowiązuje
33/2011
30 grudnia 2011 r.

rozkładu czasu pracy w 2012 roku dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

wygasło
34/2011
30 grudnia 2011 r.

utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin