Banner URK
Zarządzenia Rektora 2009
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2009
8 stycznia 2009r.

rozkładu czasu pracy w 2009 roku dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

wygasło
2/2009
2 lutego 2009r.

utworzenia Biura Programów Europejskich

obowiązuje, znowelizowane ZR 32/2009, ZR 36/2010
3/2009
19 marca 2009r.

utworzenia międzywydziałowej jednostki dydaktycznej Architektura Krajobrazu - Studia Międzywydziałowe

uchylone ZR 71/2013, znowelizowane ZR 30/2012, 34/2012
4/2009
20 marca 2009r.

utworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego UR

uchylone ZR 3/2010
5/2009
23 marca 2009r.

warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2009/2010

wygasło
6/2009
27 marca 2009r.

trybu zatrudniania w Uniwersytecie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

uchylone ZR 2/2015
7/2009
20 kwietnia 2009r.

posiłków profilaktycznych i napojów

obowiązuje
8/2009
11 maja 2009r.

powoływania kierowników katedr, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów Uczelni na kadencję 2009-2014 oraz dostosowania struktury Uczelni do postanowień znowelizowanego Statutu.

wygasło
9/2009
18 maja 2009r.

przekształceń organizacyjnych na Wydziale Ogrodniczym

obowiązuje
10/2009
18 maja 2009r.

wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów

uchylony ZR 22/2012
11/2009
18 maja 2009r.

zapewnienia okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

uchylony ZR 61/2021
12/2009
18 maja 2009r.

środków higieny osobistej i środków czystości

obowiązuje
13/2009
18 maja 2009r.

zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

uchylone ZR 101/2022, znowelizowane ZR 28/2015
14/2009
18 maja 2009r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

wygasło
15/2009
3 czerwca 2009r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym

obowiązuje
16/2009
3 czerwca 2009r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

obowiązuje
17/2009
3 czerwca 2009r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym

obowiązuje
18/2009
4 czerwca 2009r.

wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad
ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2009/2010

wygasło
19/2009
4 czerwca 2009r.

ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010

wygasło
20/2009
3 lipca 2009r. odpłatności za studia niestacjonarne (czesne), za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych oraz odpłatności za semestr niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010 wygasło
21/2009
9 lipca 2009r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
22/2009
9 lipca 2009r.

wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych realizowanych
i finansowanych w ramach projektu Innowacyjna oferta edukacyjna
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
23/2009
15 lipca 2009r. zmian organizacyjnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt obowiązuje
24/2009
15 lipca 2009r. zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji obowiązuje
25/2009
15 lipca 2009r. zmiany organizacyjnej na Wydziale Ogrodniczym obowiązuje
26/2009
15 lipca 2009r. zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki
obowiązuje
27/2009
27 sierpnia 2009r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni uchylone ZR 10/2011
28/2009
31 sierpnia 2009r. powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród wygasło
29/2009
8 września 2009 r

ochrony danych osobowych

uchylone ZR 53/2016
30/2009
8 września 2009r.

wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy pracy świadczonej w ramach realizacji projektów finansowanych i współfinanso-wanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych

uchylone ZR 38/2010
31/2009
30 września 2009r.

nowelizacji Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR

uchylone ZR 25/2011
32/2009
1 października 2009r.

wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni

uchylone ZR 6/2011, znowelizowane ZR 36/2010
33/2009
5 października 2009r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej przy ul. Królewskiej 6 w Krakowie

wygasło
34/2009
23 listopada 2009r.

wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom UR

uchylone ZR 26/2011, znowelizowane ZR 28/2010
35/2009
25 listopada 2009r.

wprowadzenia zasad realizacji projektu Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
36/2009
16 grudnia 2009r.

ustanowienia okresu rozliczeniowego dla nauczycieli akademickich oraz wykonywania pracy w dniu wolnym od pracy

obowiązuje
37/2009
30 grudnia 2009r.

wprowadzenia Aneksu do Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylne ZR 14/2014, znowelizowane ZR 34/2010
38/2009
30 grudnia 2009r.

zasad prowadzenia Albumu Studentów i Księgi Dyplomów

obowiązuje
39/2009
30 grudnia 2009 r

ustalenia wysokości stypendium wypłacanego dla pracowników z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego

wygasło
40/2009
31 grudnia 2009 r

wprowadzenia Procedur kontroli zarządczej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 65/2021

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin