Banner URK
Zarządzenia Rektora 2015
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2015

30 stycznia 2015r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym obowiązuje
2/2015

1 lutego 2015r.

zasad zatrudniania i awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uchylone ZR 15/2023
3/2015

1 lutego 2015r.

zasad zatrudniania, procedury konkursowej oraz szczegółowych kryteriów oceny kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich uchylone ZR 59/2017
4/2015

1 lutego 2015r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" uchylone ZR 203/2019
5/2015

5 lutego 2015r.

powołania Zespołu ds. negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów Uczelni w Spółce "Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynica S.A." wygasło
6/2015

9 lutego 2015r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacyjnego Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" uchylony Regulamin organizacyjny CTT ZR 17/2017, Regulamin Rady Nadzorującej ZR 180/2019
7/2015

9 lutego 2015r.

Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" uchylone ZR 205/2020
8/2015

11 lutego 2015r.

określenia Wytycznych do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uchylone ZR 51/2015
9/2015

9 marca2015r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Reformy Struktury Uczelni obowiązuje
10/2015

18 marca 2015r.

wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
11/2015

18 marca 2015r.

wprowadzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni uchylone Uchwałą Senatu nr 78/2023
12/2015

18 marca 2015r.

Regulaminu prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży do 34 526 akcji Spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. wygasło, znowelizowane ZR 16/2015
13/2015

27 marca 2015r.

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zintegrowanego systemu informatycznego
    • Instrukcja zarządzania Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) dla pracowników URK- ZAŁĄCZNIK jest dostępny w formie papierowej dla kierowników jednostek Uczelni

obowiązuje
14/2015

27 marca 2015r.

procedur postępowania z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów DocuSafe
    • Zasady elektronicznego obiegu dokumentów w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - ZAŁĄCZNIK jest dostępny w formie papierowej dla kierowników jednostek Uczelni

obowiązuje
15/2015

31 marca 2015r.

zasad oddawania w najem, dzierżawę, użyczenie składników majątkowych Uczelni uchylone ZR 51/2023
16/2015

31 marca 2015r.

wprowadzonego Zrządzeniem Nr 12/2015 z dnia 18 marca 2015 r. regulaminu prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży 34 526 akcji Spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. wygasło
17/2015

9 kwietnia 2015r.

wprowadzenia Regulaminu rejestracji badań naukowych, projektów, badań zamawianych oraz umów konsorcjum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 89/2020
18/2015

9 kwietnia 2015r.

wprowadzenia w życie Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 231/2020
19/2015

14 kwietnia 2015r.

nowelizacji Zarządzenia Nr 4/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków na działalność statutową obowiązuje, znowelizowane ZR 47/2015
20/2015

15 kwietnia 2015r.

warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 wygasło, znowelizowane ZR 69/2015
21/2015

21 kwietnia 2015r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki obowiązuje
22/2015

29 kwietnia 2015r.

uzupełnianie efektów kształcenia - studia II stopnia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym i kończących się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera o efekty inżynierskie obowiązuje
23/2015

29 kwietnia 2015r.

określenie efektów kształcenia dla kierunku międzynarodowych studiów magisterskich drugiego stopnia pn. "International Master of Science in Horticulture" uchylone ZR 46/2015
24/2015

29 kwietnia 2015r.

określenie efektów kształcenia dla kierunku "bioinżynieria zwierząt" - studia I i II stopnia uchylone ZR 53/2015
25/2015

29 kwietnia 2015r.

określenie efektów kształcenia dla kierunku "sztuka ogrodowa" - studia I i II stopnia uchylone ZR 54/2015
26/2015

29 kwietnia 2015r.

powołania kierunku studiów I i II stopnia pn. "inżynieria biosystemów" i określenia efektów kształcenia obowiązuje
27/2015

29 kwietnia 2015r.

określenie efektów kształcenia dla studiów I i II stopnia na kierunku pn. "dietetyka" obowiązuje
28/2015

30 kwietnia 2015r.

nowelizacji Zarządzenia Nr 13/2009 z dnia 18 maja 2009 r. dotyczącego zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego uchylone ZR 101/2022
29/2015

30 kwietnia 2015r.

nowelizacji wprowadzonego Zarządzenia Nr 4/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. Regulaminu Rekrutacji dla Projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje, znowelizowane ZR 66/2015
30/2015

7 maja 2015r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 wygasło
31/2015

14 maja 2015r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu Studiów" uchylone ZR 17/2016
32/2015

14 maja 2015r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu Studiów Doktoranckich" obowiązuje, znowelizowane ZR 21/2016
33/2015

14 maja 2015r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu kształcenia na odległość w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" uchylone uchwałą Senatu nr 114/2023
34/2015

21 maja 2015r.

zasad prowadzenia i rozliczania robót prowadzonych w ramach działalności Sekcji Remontów i Bieżącego Utrzymania Obiektów obowiązuje
35/2015

25 maja 2015r.

prowadzenia w Uczelni centralnego rejestru zaproszeń kierowanych do osób i instytucji zagranicznych obowiązuje
36/2015

25 maja 2015r.

wprowadzenia w życie Regulaminu organizacji krajowych staży studenckich w ramach projektu "Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami" " wygasło, znowelizowane ZR 45/2015
37/2015

25 maja 2015r.

wprowadzenia w życie Regulaminu organizacji międzynarodowych staży studenckich w ramach projektu "Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami" obowiązuje, znowelizowane ZR 44/2015
38/2015

15 czerwca 2015r.

ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 wygasło, znowelizowane ZR 5/2016
39/2015

15 czerwca 2015r.

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 wygasło, znowelizowane ZR 57/2015
40/2015

15 czerwca 2015r.

przekazania składników majątkowych Rolniczemu Gospodarstwu Doświadczalnemu w Prusach obowiązuje
41/2015

15 czerwca 2015r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu przyznawania doktoranckiego stypendium i zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie" obowiązuje (uchylony §1 i 2 Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium i zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom), obowiązuje do 31.12.2018 r.
42/2015

16 czerwca 2015r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie" obowiązuje, w Załączniku Nr 1 uchylono § 12 - ZR Nr 1/2017
43/2015

16 czerwca 2015r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 56/2014 z dnia 5 września 2014 dotyczącego dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich uchylone ZR 61/2015
44/2015

16 czerwca 2015r.

zmiany "Regulaminu organizacji staży międzynarodowych studenckich" w ramach projektu pn. Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami wygasło
45/2015

16 czerwca 2015r.

zmiany "Regulaminu organizacji krajowych staży studenckich" w ramach projektu pn. Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami wygasło
46/2015

30 czerwca 2015r.

powołanie od roku akademickiego 2015/2016 kierunku międzynarodowych studiów magisterskich drugiego stopnia pn. "International Master of Horticultural Science" i określenie efektów kształcenia dla tego kierunku obowiązuje
47/2015

9 lipca 2015r.

nowelizacji zasad wydatkowania środków na działalność statutową obowiązuje, znowelizowane ZR 77/2015
48/2015

9 lipca 2015r.

wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym na rok 2016 uchylone ZR 12/2016, znowelizowane ZR 74/2015
49/2015

9 lipca 2015r.

zasad obniżania wymiaru pensum dydaktycznego uchylone ZR 48/2016
50/2015

10 lipca 2015r.

wprowadzenia wzorów umów i aneksów do umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne zawieranych przez Uniwersytet Rolniczy ze studentami, doktorantami i słuchaczami uchylone, załączniki 1-5 uchylone ZR 56/2016, załączniki 6-8 uchylone ZR 67/2017
51/2015

10 lipca 2015r.

określenia Wytycznych do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje, znowelizowane ZR 59/2016
52/2015

14 lipca 2015r.

powołania od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów I i II stopnia pn. "Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych" i określenia efektów kształcenia dla tego kierunku obowiązuje
53/2015

14 lipca 2015r.

powołania od roku akademickiego 2015/2016 kierunku studiów I i II stopnia pn. "Bioinżynieria zwierząt" i określenia efektów kształcenia dla tego kierunku obowiązuje
54/2015

14 lipca 2015r.

powołania od roku akademickiego 2015/2016 kierunku studiów I i II stopnia pn. "Sztuka ogrodowa" i określenia efektów kształcenia dla tego kierunku obowiązuje
55/2015

17 lipca 2015r.

zakupu i rozliczania biletów MPK do celów służbowych obowiązuje
56/2015

20 lipca 2015r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu kół naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" obowiązuje
57/2015

24 lipca 2015r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 39/2015 z dnia 15 czerwca 2015 dotyczącego odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 wygasło
58/2015

28 sierpnia 2015r.

realizacji uchwały Senatu Nr 50/2015 z dnia 29 maja 2015 r. dotyczącej zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentów lub doktorantów obowiązuje
59/2015

28 sierpnia 2015r.

zasad zatrudniania profesora wizytującego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na podstawie umowy cywilnoprawnej uchylone ZR 179/2019, znowelizowane ZR 9/2017
60/2015

3 września 2015r.

zasad sporządzenia i rozliczania planu działalności dydaktycznej uchylone ZR 57/2016
61/2015

8 września 2015r.

uzyskiwania przez nauczycieli akademickich zgody rektora na zatrudnianie na drugim etacie uchylone ZR 31/2017
62/2015

8 września 2015r.

przekazania nieruchomości Rolniczemu Gospodarstwu Doświadczalnemu w Prusach obowiązuje
63/2015

18 września 2015r.

nowelizacji "Regulaminu organizacji staży międzynarodowych studenckich" w ramach projektu pn. Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami wygasło
64/2015

18 września 2015r.

nowelizacji "Regulaminu organizacji krajowych staży studenckich" w ramach projektu pn. Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami wygasło
65/2015

18 września 2015r.

włączenia stołówki studenckiej do Miasteczka Studenckiego obowiązuje
66/2015

18 września 2015r.

nowelizacji wprowadzonego Zarządzenia Rektora Nr 4/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. "Regulamin dla Projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" obowiązuje
67/2015

24 września 2015r.

powołania Rektorskiej Komisji do opracowania zasad wdrożenia w Uczelni Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych wygasło
68/2015

24 września 2015r.

wprowadzenia "Zasad i trybu potwierdzenia efektów uczenia się wygasło, znowelizowane ZR 22/2016, obowiązuje ZR 67/2019
69/2015

24 września 2015r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 20/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotyczącego warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 wygasło
70/2015

25 września 2015r.

organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje
71/2015

25 września 2015r.

procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 15/2019
72/2015

25 września 2015r.

wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" uchylone ZR 51/2016
73/2015

25 września 2015r.

wprowadzenia "Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja Krakowie" uchylone ZR 60/2019
74/2015

25 września 2015r.

nowelizacji wprowadzonego Zarządzenia Rektora Nr 48/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. "Regulaminu uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym na rok 2016"" uchylone ZR 12/2016
75/2015

25 września 2015r.

wprowadzenia "Regulamin dofinansowania zadań związanych ze stworzeniem studentom i doktorantom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, będącym osobami z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia" obowiązuje
76/2015

12 października 2015r.

zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz osoby prywatne z niektórych uczelnianych samochodów służbowych uchylone ZR 26/2021,  znowelizowane ZR 87/2015, ZR 204/2020
77/2015

12 października 2015r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 47/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. dotyczącego zasad wydatkowania środków na działalność statutową obowiązuje
78/2015

20 października 2015r.

wprowadzenia wzoru aneksu do umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne zawieranych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ze studentami studiów stacjonarnych obowiązuje
79/2015

30 października 2015r.

ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2015 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wygasło
80/2015

2 listopada 2015r.

powołania "Centrum Naukowego Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" obowiązuje, uchylony Ząłcznik nr 1 ZR 225/2019
81/2015

2 listopada 2015r.

nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdrój obowiązuje
82/2015

24 listopada 2015r.

utworzenia "Funduszu Promocji Wychowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" i określenia zasad gospodarowania nim obowiązuje
83/2015

25 listopada 2015r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
84/2015

7 grudnia 2015r.

wprowadzenia "Regulaminu Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
85/2015

7 grudnia 2015r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród na rok akademicki 2015/2016 wygasło
86/2015

7 grudnia 2015r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2015/2016 wygasło
87/2015

18 grudnia 2015r.

nowelizacja Zarządzenia Rektora Nr 76/2015 z dnia 12 października 2015 r. dot. zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz osoby prywatne z niektórych uczelnianych samochodów służbowych uchylone ZR 204/2020
88/2015

31 grudnia 2015r.

obsługi administracyjnej grantów i badań zamawianych realizowanych w Uczelni uchylone ZR 68/2016
89/2015

31 grudnia 2015r.

powołania od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim pn. "Biogospodarka" - studia I i II stopnia i określenie planowanych dla tych studiów efektów kształcenia obowiązuje
90/2015

31 grudnia 2015r.

powołania od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim pn. "Jakość i bezpieczeństwo środowiska" - studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne i określenie planowanych dla tych studiów efektów kształcenia wygasło
91/2015

31 grudnia 2015r.

uzupełnienia efektów kształcenia - studia I i II stopnia na kierunku prowadzonym przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji pn. "Gospodarka przestrzenna" o obszar nauk technicznych obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin