Banner URK
Zarządzenia Rektora 2020
Nr Data w sprawie Status
237/2020 31 grudnia 2020 roku

utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Żywienie człowieka i dietetyka-kwalifikacyjne dla nauczycieli

obowiązuje
236/2020 31 grudnia 2020 roku

utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Żywienie człowieka i dietetyka

obowiązuje
235/2020 31 grudnia 2020 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 27/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku dotyczącego powołania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Kapituły Godności Akademickiej

obowiązuje
234/2020 23 grudnia 2020 r.

polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
233/2020 23 grudnia 2020 r.

zasad organizacji weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na studiach i studiach podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię

obowiązuje
232/2020 21 grudnia 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 150/2020 z dnia 1 września 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
231/2020 21 grudnia 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
230/2020 21 grudnia 2020 r. wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje, znowelizowane ZR 102/2021
229/2020 21 grudnia 2020 r.

wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
228/2020 18 grudnia 2020 r.

wprowadzenia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 programu studiów podyplomowych pn. Żywienie człowieka i dietetyka - kwalifikacyjne dla nauczycieli

obowiązuje
227/2020 18 grudnia 2020 r.

wprowadzenia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 programu studiów podyplomowych pn. Żywienie człowieka i dietetyka

obowiązuje
226/2020 18 grudnia 2020 r.

wprowadzenia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 programu studiów podyplomowych pn. Ekonomika gospodarstwa rolnego - edycja dla doradców rolniczych

obowiązuje
225/2020 18 grudnia 2020 r.

wprowadzenia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 programu studiów podyplomowych pn. Rolnictwo - edycja dla doradców rolniczych

obowiązuje
224/2020 18 grudnia 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych oraz Regulaminu prac komisji przetargowej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 11/2024, znowelizowane ZR 19/2021
223/2020 17 grudnia 2020 r.

zasad podziału środków subwencyjnych wydzielonych na finansowanie nauki w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 180/2021
222/2020 17 grudnia 2020 r.

powołanie Rektorskiej Komisji ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi

obowiązuje, znowelizowano Załącznik 1 ZR 19/2024
221/2020 11 grudnia 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki ogólnouczelnianej Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

obowiązuje
220/2020 4 grudnia 2020 r. powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR wygasło
219/2020 27 listopada 2020 r. nowelizacji Zarządzenie Rektora 64/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone Uchwałą Senatu nr 77/2023
218/2020 27 listopada 2020 r. nowelizacji Zarządzenie Rektora 63/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone Uchwałą Senatu nr 76/2023
217/2020 17 listopada 2020 r. nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 164/2020 z dnia 1 października 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 100/2022
216/2020 16 listopada 2020 r. w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 15/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich studentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
215/2020 16 listopada 2020 r. świadczenia dla Uczelni pomocy prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne uchylone ZR 26/2023
214/2020 16 listopada 2020 r. kierowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na krajowy staż naukowy obowiązuje
213/2020 12 listopada 2020 r.  nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 191/2020 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 41/2023
212/2020 12 listopada 2020 r.  nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 167/2020 dotyczącego wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika, doktoranta lub studenta Uczelni SARS-CoV-2 uchylone ZR 166/2021
211/2020 12 listopada 2020 r.

 nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 162/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych i jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za lata 2017 – 2020

obowiązuje
210/2020 6 listopada 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 38/2020 z dnia 3 marca 2020 roku dotyczącego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Zrównoważony Rozwój  Uczelni 

obowiązuje
209/2020 5 listopada 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia rektora Nr 205/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Naukowego Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
208/2020 5 listopada 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 19/2011 roku z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie utworzenia Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
207/2020 2 listopada 2020 r.

wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim  dla absolwentów kierunku weterynaria

obowiązuje
206/2020 30 października 2020 r.

utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pn. Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

obowiązuje
205/2020 30 października 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
204/2020 30 października 2020 r.

nowelizacji Zrządzenia Rektora Nr 76/2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącego zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz osoby prywatne z niektórych uczelnianych samochodów służbowych

uchylone ZR 26/2021
203/2020 30 października 2020 r.

wprowadzenia, w okresie od 2 listopada 2020 roku do odwołania, organizacji nauczania w Uczelni w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

wygasło
202/2020 30 października 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 58/2019 z dnia 13 września 2019 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Innowacyjne programy strategicznego rozwoju Uczelni"

 
201/2020 29 października 2020 r.

wprowadzenia zasad zawierania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 1/2022
200/2020 28 października 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 201/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku dotyczącego powołania komisji dziekańskich na Wydziale Technologii Żywności

wygasło
199/2020 28 października 2020 r.

powołania od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki, i powierzenia ich prowadzenie Wydziałowi Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

obowiązuje, znowelizowane ZR 30/2023
198/2020 28 października 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje" - Edycja II Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w ramach programu  "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

obowiązuje, znowelizowane ZR 87/2021, ZR 17/2022, ZR 99/2022,  ZR 126/2022
197/2020 28 października 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w warsztatach "Startup School UR" Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

obowiązuje
196/2020 23 października 2020 r.

wprowadzenia w okresie od 24 października 2020 roku do odwołania organizacji nauczania w Uczelni w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

uchylone ZR 203/2020
195/2020 23 października 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 67/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku dotyczącego podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu

 obowiązuje
194/2020 16 października 2020 r.

wprowadzenia w okresie od 17 października do 10 listopada 2020 roku w Uczelni organizacji nauczania w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

uchylone ZR 196/2020
193/2020 16 października 2020 r.

organizacji nauczania w Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

wygasło
192/2020 16 października 2020 r.

zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

uchylone ZR 69/2021
191/2020 14 października 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 213/2020
190/2020 7 października 2020 r.

powołania od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pod nazwą Edukacja przyrodniczo - leśna i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Leśnemu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 54/2023
189/2020 7 października 2020 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów

obowiązuje w kadencji 2020-2024
188/2020 7 października 2020 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego

obowiązuje w kadencji 2020-2024
187/2020 7 października 2020 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej

obowiązuje w kadencji 2020-2024
186/2020 7 października 2020 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

obowiązuje w kadencji 2020-2024
185/2020 7 października 2020 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą

obowiązuje w kadencji 2020-2024
184/2020 7 października 2020 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Leśnego Zakładu Doświadczalnego

obowiązuje w kadencji 2020-2024
183/2020 7 października 2020 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Stacji Doświadczalnych i Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego

obowiązuje w kadencji 2020-2024
182/2020 7 października 2020 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród

obowiązuje w kadencji 2020-2024
181/2020 7 października 2020 r.

wzoru dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
180/2020 7 października 2020 r.

ustalenia zmian w programie jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria, na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
179/2020 7 października 2020 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku transport i logistyka - studia I stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje, znowelizowane ZR 144/2021
178/2020 7 października 2020 r.

dostosowanie programu studiów na kierunku transport i logistyka - studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje, znowelizowane ZR 81/2021, ZR 143/2021
177/2020 7 października 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 81/2020 z dnia 7 maja 2020 roku dotyczącego wprowadzenia programu kształcenia European Horticulture (EUROHORT) w Szkole doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
176/2020 7 października 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 29/2019 z dnia 29 maja 2019 roku dotyczącego wprowadzenia programu kształcenia w Szkole doktorskiej od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
175/2020 7 października 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia rektora Nr 27/2019 z dnia 29 maja 2019 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej

wygasło
174/2020 7 października 2020 r.

wprowadzenia od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów podyplomowych pn. Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki

obowiązuje
173/2020 7 października 2020 r.

wprowadzenia od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów podyplomowych pn. Edukacja przyrodniczo-leśna

obowiązuje
172/2020 7 października 2020 r.

wprowadzenia od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów podyplomowych pn. Inżynieryjne zagospodarowanie lasu

obowiązuje
171/2020 6 października 2020 r.

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wzorów decyzji o nadaniu stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego

obowiązuje
170/2020 5 października 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
169/2020 5 października 2020 r.

powołanie od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych i powierzenia ich prowadzenie Wydziałowi Leśnemu

obowiązuje
168/2020 5 października 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych pn. Dyplomowany enolog-technologia winiarska i miodosytniczna od roku akademickiego 2020/2021

obowiązuje
167/2020 2 października 2020 r.

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika, doktoranta lub studenta Uczelni SARS-Co v-2

uchylone ZR 166/2021, znowelizowane ZR 212/2020
166/2020 2 października 2020 r.

ponoszenie przez Uczelnię kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Uczelni i powołania Rektorskiego Zespołu Zadaniowego ds. formalnej oceny wniosku o nadanie tytułu naukowego

obowiązuje
165/2020 1 października 2020 r.

wprowadzenie Regulaminu aktywizacji działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 190/2021
164/2020 1 października 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 100/2022, znowelizowane ZR 217/2020
163/2020 1 października 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 150/2020 z dnia 1 września 2020 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
161/2020 23 września 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 151/2020 z dnia 1 września 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 104/2021
160/2020 17 września 2020 r.

zlecania i rozliczania zajęć nie objętych zakresem obowiązków dydaktycznych, realizowanych przez pracowników Uczelni

obowiązuje, znowelizowane ZR 155/2021
159/2020 17 września 2020 r.

zasad sporządzanie i rozliczania planu działalności dydaktycznej oraz stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe od roku akademickiego 2020/2021

częściowo uchylone ZR 25/2024 (za wyjątkiem paragrafu 7 ust. 2)
158/2020 15 września 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 146/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji nauczania w Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

wygasło
157/2020 14 września 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

obowiązuje, znowelizowane ZR 154/2021
156/2020 10 września 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 35/2020 z dnia 3 marca 2020 r. dotyczącego Regulaminu organizacyjnego Zespołu Domów Studenckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
155/2020 10 września 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 203/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. dotyczącego Regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
154/2020 9 września 2020 r.

ustalenia kalendarza wyborczego na okres od września do grudnia 2020 roku

 wygasło
153/2020 9 września 2020 r.

określenia wzoru umów cywilno-prawnych na potrzeby zlecenia zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich i studiach podyplomowych

uchylone ZR 153/2021
152/2020 3 września 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 74/2020 z dnia 7 maja 2020 r. dotyczącego konkursu dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

wygasło
151/2020 1 września 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego organizowanych w ramach projektu "Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

uchylone ZR 104/2021, znowelizowane ZR 161/2020
150/2020 1 września 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 163/2020, ZR 232/2020, ZR 32/2021, ZR 186/2021
149/2020 31 sierpnia 2020 r. zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 uchylone ZR 192/2020
148/2020 20 sierpnia 2020 r.  nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 49/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu aktywizacji działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 165/2020
147/2020 20 sierpnia 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na realizację badań dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
146/2020 6 sierpnia 2020 r.

organizacji nauczania w Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

uchylone ZR 193/2020, znowelizowane ZR 158/2020
145/2020 3 sierpnia 2020 r.

opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

obowiązuje
144/2020 24 lipca 2020 r.

wprowadzenie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
143/2020 21 lipca 2020 r. powołanie na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie rzecznika akademickiego obowiązuje
142/2020 20 lipca 2020 r. nowelizacji Zarządzenia Rektora 53/2019 z dnia 3 września 2019 r. dotyczącego dokumentacji przebiegu studiów, studiów podyplomowych, zasad wydawania absolwentom dokumentów związanych z ukończeniem studiów wyższych i studiów podyplomowych, sposobu wydawania legitymacji studenckiej i potwierdzania jej ważności uchylone ZR 4/2021
141/2020 13 lipca 2020 r. powołania od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych i powierzenia ich prowadzenie Wydziałowi Leśnemu obowiązuje
140/2020 10 lipca 2020 r.

procedur postępowania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie po wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 13 lipca 2020 r., do godz.23:59

wygasło
139/2020 9 lipca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 173/2019 z dnia 11 października 2019 r. dotyczącego nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 54/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
138/2020 6 lipca 2020 r.

szczegółowych kryteriów bieżącej oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
137/2020 2 lipca 2020 r.

organizacja roku akademickiego 2020/2021

wygasło
136/2020 2 lipca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 8/2020 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 obowiązuje
135/2020 29 czerwca 2020 r.

warunków i trybów rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje, znowelizowane ZR 83/2021
134/2020 29 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 63/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone Uchwałą Senatu nr 76/2023
133/2020 29 czerwca 2020 r.

wprowadzenia programu studiów stacjonarnych na kierunku weterynaria, jednolite studia magisterskie, profil praktyczny

obowiązuje, znowelizowane ZR 58/2021, ZR 127/2021
132/2020 29 czerwca 2020 r.

wprowadzenia programu studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2020/2021

obowiązuje, znowelizowane ZR 22/2021
131/2020 29 czerwca 2020 r.

wprowadzenia programu studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2020/2021

obowiązuje
130/2020 29 czerwca 2020 r.

wprowadzenia programu studiów stacjonarnych na kierunku weterynaria jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki

obowiązuje
129/2020 29 czerwca 2020 r.

nowelizacja Zarządzenia Rektora Nr 97/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku dietetyka - studia II stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
128/2020 29 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 86/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku dietetyka - studia II stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
127/2020 29 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 84/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku browarnictwo i słodownictwo - studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
126/2020 29 czerwca 2020 r.

wprowadzenia od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów podyplomowych pn. Florystyka

obowiązuje
125/2020 29 czerwca 2020 r.

wprowadzenia od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów podyplomowych pn. Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

obowiązuje
124/2020 26 czerwca 2020 r.

procedur postępowania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie po wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązującego od dnia 26 czerwca 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 23:59

wygasło
123/2020 24 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 19/2012 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 obowiązuje
122/2020 24 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 101/2020 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nauczycielom akademickim

 obowiązuje
121/2020 18 czerwca 2020 r.

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2020/2021

wygasło
120/2020 18 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 89/2020 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rejestracji projektów, badań zamawianych oraz umów konsorcjum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
119/2020 8 czerwca 2020 r.

powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2020/2021

wygasło
118/2020 8 czerwca 2020 r

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 210/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. dotyczącego warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2020/2021

wygasło
117/2020 8 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 63/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone Uchwałą Senatu nr 76/2023
116/2020 8 czerwca 2020 r.

zaprzestania od roku akademickiego 2020/2021 prowadzenia studiów na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności, studia I i II stopnia, studia stacjonarne na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
115/2020 8 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 25/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. dotyczącego wprowadzenia w życie "Regulaminu Studiów Doktorskich"

obowiązuje
114/2020 8 czerwca 2020 r.

zaprzestania od roku akademickiego 2020/2021 rekrutacji na kierunku studiów bioinżynieria zwierząt, I i II stopnia, prowadzonych na profilu ogólnoakademickim w formie niestacjonarnej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

obowiązuje
113/2020 8 czerwca 2020 r.

trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w formie zdalnej

uchylone ZR 233/2020
112/2020 8 czerwca 2020 r.

wprowadzenia programu studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie z Ondokuz Mayis University, Turcja, Agraren University in Plovdiv, Bułgaria, Southern Federal University, Federacja Rosyjska, Jordan University of Science and Technology, Jordania w ramach Projektu Erasmus+ - ERASMUS MUNDUS MASTER PROGRAMME IN SOIL SCIENCE (emiSS)

obowiązuje
111/2020 8 czerwca 2020 r.

wprowadzenia od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów podyplomowych pn. Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych

obowiązuje
110/2020 8 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 16/2019 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje " w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 2,0" realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o."

obowiązuje
109/2020 8 czerwca 2020 r.

wprowadzenie programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2020/2021

obowiązuje
108/2020 8 czerwca 2020 r.

wprowadzenia programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2020/2021

obowiązuje
107/2020 8 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 158/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku Zootechnika - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
106/2020 8 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 156/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku zootechnika - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
105/2020 8 czerwca 2020 r.

nowelizacja Zarządzenia Rektora 80/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku biologia stosowana - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
104/2020 8 czerwca 2020 r.

utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych

obowiązuje, znowelizowane ZR 80/2022
103/2020 8 czerwca 2020 r.

utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów na kierunku gleboznawstwo, studia II stopnia na profilu ogólnoakademickim, prowadzone wspólnie z Ondokuz Mayis University, Turcja, Agraren University of Science and Technology Jordania, w ramach Projektu Erasmus+ - ERASMUS MUNDUS MASTER PROGRAMME IN SOIL SCIENCE (emiSS)

obowiązuje
102/2020 8 czerwca 2020 r.

nowelizacja Zarządzenia Rektora Nr 74/2020 z dnia 7 maja 2020 r. dotyczącego konkursu dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

obowiązuje, znowelizowane ZR 152/2020
101/2020 4 czerwca 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nauczycielom akademickim

obowiązuje, znowelizowane ZR 122/2020, ZR 125/2022, ZR 46/2024
100/2020 4 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 93/2020 z dnia 27 maja 2020 r. dotyczącego zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 roku

uchylone ZR 149/2020
99/2020 4 czerwca 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu prac Komisji Rekrutacyjnej powołanej dla naboru na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

wygasło
98/2020 4 czerwca 2020 r.

wprowadzenia karty obiegowej w formie elektronicznej dla studentów studiów wyższych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
97/2020 3 czerwca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 41/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. dotyczącego organizacji roku akademickiego 2019/2020

wygasło
96/2020 2 czerwca 2020 r.

powołania dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

wygasło
95/2020 2 czerwca 2020 r.

gospodarowania aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
94/2020 28 maja 2020 r.

uaktualnienia kalendarza wyborczego na 2020 rok wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 73/2020 z dnia 6 maja 2020 r.

wygasło
93/2020 27 maja 2020 r.

zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 roku

uchylone ZR 149/2020, znowelizowane ZR 100/2020
92/2020 22 maja 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 112/2018 dotyczącego nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 58/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów oraz zasad postępowania na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z zawieraniem umów

uchylone ZR 201/2020
91/2020 22 maja 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 16/2019 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje" w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 2,0" realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o."

uchylone ZR 110/2020
90/2020 20 maja 2020 r.

powrotów studentów i doktorantów do domów studenckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
89/2020 18 maja 2020 r.

 wprowadzenia Regulaminu rejestracji projektów, badań zamawianych oraz umów konsorcjum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 120/2020
88/2020 13 maja 2020 r.

wprowadzenia Zasad organizacji weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studentów i słuchaczy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z wykorzystaniem technologii informatycznych

uchylone ZR 233/2020
86/2020 11 maja 2020 r.

ustalenia wysokości opłaty za wydanie dyplomu doktora i dyplomu doktora habilitowanego

obowiązuje
85/2020 7 maja 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 49/2020 z dnia 26 marca 2020 r. dotyczącego przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w Uczelni

obowiązuje
84/2020 7 maja 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 81/219 z dnia 1 października 2020 r. dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku biologia stosowana - studia II stopnia, stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
83/2020 7 maja 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 78/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku bioinżynieria zwierząt - studia I stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
82/2020 7 maja 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 218/219 z dnia 20 grudnia 2020 r. dotyczącego ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego od semestru letniego 2019/2020

Załącznik 1 - program studiów podyplomowych pn. "Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego" od semestru letniego 2019/2020
obowiązuje
81/2020 7 maja 2020 r.

wprowadzenia programu studiów kształcenia European Horticulture (EUROHORT) w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 177/2020
80/2020 7 maja 2020 r.

wprowadzenia programu studiów podyplomowych pn. Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej od roku akademickiego 2020/2021

obowiązuje
79/2020 7 maja 2020 r.

wprowadzenia programu studiów podyplomowych pn. Pszczelarstwo od roku akademickiego 2020/2021

obowiązuje
78/2020 7 maja 2020 r.

wprowadzenia programu studiów podyplomowych pn. Użytkowanie lasu i transport leśny od roku akademickiego 2020/2021

obowiązuje, znowelizowane ZR 78/2022
77/2020 7 maja 2020 r.

wprowadzenia programu studiów podyplomowych pn. Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
76/2020 7 maja 2020 r.

wprowadzenia programu studiów podyplomowych pn. Ochrona przyrody im. prof. Stefana Myczkowskiego od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
75/2020 7 maja 2020 r.

 wprowadzenia programu studiów podyplomowych pn. Doskonalenie zasobów kadrowych w Lasach Państwowych od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

 obowiązuje
74/2020 7 maja 2020 r.

konkursu dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego m. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

wygasło, znowelizowane ZR 102/2020, ZR 152/2020
73/2020 6 maja 2020 r.

ustalenia kalendarza wyborczego na 2020 r.

wygasło, znowelizowane ZR 94/2020
72/2020 29 kwietnia 2020 r. obniżenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020  wygasło
71/2020 29 kwietnia 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

 obowiązuje, znowelizowane ZR 113/2022
70/2020 27 kwietnia 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój Uczelni"

obowiązuje, znowelizowane (uchylony Załącznik nr 2) ZR 31/2020, ZR 72/2022
69/2020 27 kwietnia 2020 r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni uchylone ZR 23/2022
68/2020 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie epidemii uchylone ZR 93/2020
67/2020 22 kwietnia 2020 r. ogłoszenia naboru tematów badawczych w rekrutacji do Szkoły doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 w programie kształcenia European Horticulture (EUROHORT) wygasło
66/2020 20 kwietnia 2020 r. ograniczenia liczby grup ćwiczeniowych w roku akademickim 2019/2020 w związku z wprowadzeniem kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wygasło
65/2020 20 kwietnia 2020 r. nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 16/2019 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje" w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 2.0" realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego Sp. z o.o. uchylone ZR 91/2020
64/2020 16 kwietnia 2020 r. utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 studiów podyplomowych pn. Siedliskoznawstwo leśne obowiązuje
63/2020 16 kwietnia 2020 r. utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej obowiązuje, znowelizowane ZR 25/2023, ZR 52/2024
62/2020 16 kwietnia 2020 r. utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Pszczelarstwo obowiązuje, znowelizowane ZR 37/2023
61/2020 16 kwietnia 2020 r. utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Użytkowanie lasu i transport leśny obowiązuje, znowelizowane ZR 85/2022, ZR 45/2024
60/2020 16 kwietnia 2020 r. utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 studiów podyplomowych pn. Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja obowiązuje, znowelizowane ZR 79/2022
59/2020 16 kwietnia 2020 r. utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 studiów podyplomowych pn. Ochrona przyrody im. Profesora Stefana Myczkowskiego obowiązuje, znowelizowane ZR 103/2021
58/2020 16 kwietnia 2020 r. utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 studiów podyplomowych pn. Doskonalenie zasobów kadrowych w Lasach Państwowych obowiązuje
57/2020 16 kwietnia 2020 r. utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Integrowana produkcja rolnicza obowiązuje, znowelizowane ZR 78/2022
56/2020 16 kwietnia 2020 r. utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych obowiązuje, znowelizowane ZR 77/2022
55/2020 16 kwietnia 2020 r. utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych obowiązuje, znowelizowane ZR 76/2022
54/2020 16 kwietnia 2020 r. utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 studiów podyplomowych pn. Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodonistyczna obowiązuje
53/2020 14 kwietnia 2020 r. procedury postępowania przy wykwaterowaniu mieszkańców i naliczaniu opłat za korzystanie z domów studenckich Uczelni w czasie zagrożenia epidemią choroby Covid-2019 i zakażeń wirusem SARS-CoV-2  wygasło
52/2020 7 kwietnia 2020 r. organizacji zdalnego nauczania w Uczelni  wygasło
51/2020 2 kwietnia 2020 r. przenoszenia przez Uczelnię kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Uczelni uchylone ZR 166/2020
50/2020 26 marca 2020 r.  w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 41/2020 z dnia 11 marca 2020 r. dotyczącego ograniczeń w działaniu Uczelni zmierzających do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii choroby Covid-2019 i zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników, studentów i doktorantów Uczelni uchylone ZR 93/2020, uchylone częściowo ZR 52/2020
49/2020 26 marca 2020 r. przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczne w Uczelni  obowiązuje, znowelizowane ZR 85/2020
48/2020  25 marca 2020 r.  nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 45/2020 z dnia 15 marca 2020 r. dotyczącego odwołania spotkań, obrad i posiedzeń organów i komisji Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie, innych wydarzeń tego typu oraz organizacji pracy zdalnej i dyżurów pracowników Uczelni uchylone ZR 93/2020
47/2020 16 marca 2020 r.

uchylenia Zarządzenia Rektora nr 9/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczącego ustalenia kalendarza wyborczego na 2020 r.

wygasło
46/2020 16 marca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Stażach dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego organizowanych w ramach projektu "Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

uchylone  ZR 151/2020
45/2020 15 marca 2020 r.

odwołania spotkań, obrad i posiedzeń organów i komisji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, innych wydarzeń tego typu oraz organizacji pracy zdalnej i dyżurów pracowników Uczelni

uchylone ZR 93/2020, znowelizowane ZR 48/2020
44/2020 13 marca 2020 r.

ogłoszenia naboru tematów badawczych w rekrutacji do Szkoły doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

wygasło
43/2020 13 marca 2020 r.

trybu przyznawania pracownikom Uczelni dodatków do wynagrodzenia za pracę

obowiązuje
42/2020 12 marca 2020 r.

procedury postępowania w domach studenckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na czas zagrożenia epidemią choroby Covid-2019 i zakażenia wirusem SARS-CoV-2

wygasło
41/2020 11 marca 2020 r.

ograniczeń w działaniu Uczelni zmierzających do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii choroby Covid-2019 i zakażeń wirusem SARS-Co V-2 wśród pracowników, studentów i doktorantów Uczelni

uchylone ZR 93/2020, znowelizowane ZR 50/2020
40/2020 11 marca 2020 r.

powołania w Uczelni sztabu kryzysowego w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią choroby Covid-2019

uchylone ZR 93/2020
39/2020 10 marca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 20/2019 z dnia 25 lutego 2020 r. o wstrzymaniu wszelkich wyjazdów uczelnianych studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do Chin i Hongkongu, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu i Singapuru oraz wstrzymania przyjmowania w Uniwersytecie osób przyjeżdżających z wymienionych miejsc

uchylone ZR 93/2020
38/2020 3 marca 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Zrównoważony rozwój Uczelni

obowiązuje, znowelizowane ZR 210/2020, ZR 184/2021
37/2020 3 marca 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu studiów II stopnia na kierunku winogrodnictwo i enologia prowadzonych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa w ramach projektu "Zrównoważony rozwój Uczelni"

 obowiązuje
36/2020 3 marca 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego studiów II stopnia na kierunku browarnictwo i słodownictwo prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności w ramach projektu "Zrównoważony rozwój Uczelni"

obowiązuje
35/2020 3 marca 2020 r.

wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego Zespołu Domów Studnickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 156/2020
34/2020 3 marca 2020 r.

utworzenia Pracowni Komputerowej na Wydziale Leśnym

obowiązuje
33/2020 3 marca 2020 r.

ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Opis programu studiów podyplomowych pn. Integrowana produkcja rolnicza od roku akademickiego 2020/2021

 obowiązuje
32/2020 3 marca 2020 r.

ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Opis programu studiów podyplomowych pn. Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych od roku akademickiego 2020/2021

obowiązuje
31/2020 3 marca 2020 r.

ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych od roku akademickiego 2020/2021

obowiązuje
30/2020 3 marca 2020 r.

ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Dyplomowy enolog - technologia winiarska i miodosytnicza leśnego od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
29/2020 3 marca 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 20/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. dotyczącego wstrzymania wszelkich wyjazdów uczelnianych studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do Chin, Hong Kongu, Korei Południowej, północnych Włoch, Japonii, Iranu, Tajlandii, Wietnamu i Singapuru oraz wstrzymania w Uniwersytecie osób przyjeżdżających z wymienionych miejsc

uchylone ZR 93/2020
28/2020 28 lutego 2020 r.

zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
27/2020 28 lutego 2020 r.

powołania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Kapituły Godności Akademickiej

obowiązuje, znowelizowane ZR 235/2020
26/2020 27 lutego 2020 r.

utworzenia Pracowni Komputerowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

obowiązuje
25/2020 27 lutego 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 9/2020 z dnia 5 lutego 2020r. dotyczącego ustalenia kalendarza wyborczego

wygasło
24/2020 27 lutego 2020 r.

utworzenia Instrumentarium geodezyjne w Katedrze Geodezji na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

obowiązuje
23/2020 27 lutego 2020 r.

utworzenia Laboratorium Informacji Przestrzennej w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

obowiązuje
22/2020 27 lutego 2020 r.

utworzenia Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

obowiązuje
21/2020 26 lutego 2020 r.

zawieszenia prowadzenia zajęć w dniu 10 maja 2020 roku

wygasło
20/2020 25 lutego 2020 r.

wstrzymania wszelkich wyjazdów uczelnianych studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do Chin, Hong Kongu, Korei Południowej, północnych Włoch, Japonii, Iranu, Tajlandii, Wietnamu i Singapuru oraz wstrzymania w Uniwersytecie osób przyjeżdżających z wymienionych miejsc

 uchylone ZR 93/2020, znowelizowane ZR 29/2020, ZR 39/2020
19/2020 21 lutego 2020 r.

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wzoru pełnomocnictwa do odbioru dokumentów związanych z ukończeniem studiów

obowiązuje
18/2020 18 lutego 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. dotyczącego szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w latach 2020-2022

obowiązuje
17/2020 18 lutego 2020 r.

stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z Ustawą i Statutem Uczelni

uchylone ZR 44/2022
16/2020 18 lutego 2020 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. opracowania nowych zasad funkcjonowania Leśnego Zakładu Doświadczalnego Krynica-Zdrój Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
15/2020 12 luty 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 49/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. dotyczącego wprowadzenia w życie Regulaminu aktywizacji działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 165/2020
14/2020 10 lutego 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 16/2019 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje" w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 2,0" realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

obowiązuje, znowelizowane ZR 110/2020
13/2020 10 lutego 2020 r.

wprowadzenie Polityki jakości i struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)

uchylone ZR 168/2021
12/2020 10 luty 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 44/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym

 obowiązuje
11/2020 10 luty 2020 r.

powołania komisji dziekańskich na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki

wygasło
10/2020 10 luty 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 205/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. dotyczącego Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 uchylone ZR 177/2021
9/2020 5 luty 2020 r.

ustalenia kalendarza wyborczego na 2020 rok

uchylone ZR 47/2020, znowelizowane ZR 25/2020
8/2020 3 luty 2020 r.

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane 
ZR 136/2020,

ZR 230/2020,
ZR 90/2021,
ZR 102/2021,
ZR 3/2023

 

7/2020 30 stycznia 2020 r.

zawierania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja umów z podmiotami zagranicznymi

obowiązuje
6/2020 29 stycznia 2020 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
5/2020 24 stycznia 2020 r.

szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w latach 2020-2022

 

obowiązuje, znowelizowane ZR 18/2020
4/2020 24 stycznia 2020 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 189/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. dotyczącego zasad awansowania nauczycieli akademickich

uchylone ZR 8/2023
3/2020 22 stycznia 2020 r. oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych oraz jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
2/2020 22 stycznia 2020 r. procedur postępowania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie po wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszego stopnia alarmowego ALFA na pozostałym terytorium Polski, a także pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na obszarze całego kraju. Stopnie alarmowe będą obowiązywały od czwartku 23 stycznia 2020 r. (od godz. 00:01) do środy 29 stycznia 2020 r. (do godziny 23:59) wygasło
1/2020 16 stycznia 2020 r.  gospodarki pomieszczeniami Uczelni uchylone ZR 24/2022

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin