URK
Zarządzenia Rektora 2021
N/r Data w sprawie Status
25/2021 24 lutego 2021 roku odpłatności za świadczone usługi edukacyjne prowadzonych w ramach działającego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku obowiązuje
24/2021 24 lutego 2021 roku ogłoszenia naboru tematów badawczych w rekrutacji do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2021/2022 obowiązuje
23/2021 12 lutego 2021 roku powołania koordynatora ds. szczepień ochronnych przeciwko covid-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami lub doktorantami w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
22/2021 10 lutego 2021 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 132/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku dotyczącego wprowadzenia programu studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka - studia II stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2020/2021 obowiązuje
21/2021 10 lutego 2021 roku powołania Rektorskiej Komisji ds. modernizacji energetycznej Uczelni obowiązuje
20/2021 10 lutego 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 71/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizacyjnych w ramach projektu "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

obowiązuje
19/2021 10 lutego 2021 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 224/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych oraz Regulaminu prac komisji przetargowej w Uniwresytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
18/2021 10 lutego 2021 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku leśnictwo - studia II stopnia, studia niestacjonarne obowiązuje
17/2021 10 lutego 2021 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 114/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku leśnictwo - studia I stopnia, studia niestacjonarne obowiązuje
16/2021 10 lutego 2021 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 113/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku leśnictwo - studia II stopnia, studia stacjonarne obowiązuje
15/2021 10 lutego 2021 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 112/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku leśnictwo - studia I stopnia, studia stacjonarne obowiązuje
14/2021 10 lutego 2021 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 85/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku dietetyka - studia I stopnia, studia stacjonarne obowiązuje
13/2021 10 lutego 2021 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 86/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku dietetyka - studia II stopnia, studia stacjonarne obowiązuje
12/2021 21 stycznia 2021 roku gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
11/2021 21 stycznia 2021 roku wynagradzania członków Komisji rekrutacyjnej za organizację, przeprowadzenie i nadzór nad realizacją postępowania rekrutacyjnego na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2020/2021 obowiązuje
10/2021 21 stycznia 2021 roku powołania Rektorskiej Komisji ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych obowiązuje
8/2021 20 stycznia 2021 roku organizacji kształcenia w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązuje
7/2021 20 stycznia 2021 roku zasad organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązuje
6/2021 19 stycznia 2021 roku powołania od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, studiów podyplomowych i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności obowiązuje
5/2021 19 stycznia 2021 roku powołania od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, studiów podyplomowych i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności obowiązuje
4/2021 19 stycznia 2021 roku

dokumentacji przebiegu studiów i studiów podyplomowych, zasad wydawania absolwentom dokumentów związanych z ukończeniem studiów i studiów podyplomowych oraz sposobu wydawania legitymacji studenckiej i potwierdzania jej ważności

obowiązuje
3/2021 19 stycznia 2021 roku uchylenia Zarządzenia Rektora Nr 34/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku dotyczącego procedury opracowania harmonogramu zajęć dydaktycznych obowiązuje
2/2021 19 stycznia 2021 roku

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Regulaminu przyznawania, w drodze konkursu, środków finansowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni na rzecz odtworzenia, modernizacji lub zakupu nowej aparatury naukowo-badawczej

obowiązuje
1/2021 1 stycznia 2021 roku procedur postępowania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Aneta Sosin