Banner URK
Zarządzenia Rektora 2022
Nr  Data w sprawie Status
128/2022 30 grudnia 2022 roku

wprowadzenia Standardów dostępności architektonicznej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
127/2022 30 grudnia 2022 roku

Wprowadzenia w Uczelni Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
126/2022 30 grudnia 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 198/2020 z dnia 28 października 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje" - Edycja II Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

obowiązuje
125/2022 28 grudnia 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 101/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego im, Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
124/2022 21 grudnia 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
123/2022 20 grudnia 2022 roku

określenie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 23 grudnia 2022 roku do dnia 1 stycznia 2023 roku

obowiązuje
122/2022 19 grudnia 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka angielskiego organizowanym w ramach projektu "Welcome support centru URK"

obowiązuje
121/2022 14 grudnia 2022 roku

szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na lata 2023-2025

obowiązuje
120/2022 7 grudnia 2022 roku

wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 72/2023
119/2022 5 grudnia 2022 roku postępowania nostryfikacyjnego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
118/2022 5 grudnia 2022 roku  wprowadzenia w okresie od 19 grudnia 2022 roku do 13 stycznia 2023 roku, zmian w organizacji kształcenia obowiązuje
117/2022 5 grudnia 2022 roku

zamknięcia studiów na kierunku technika rolnicza i leśna, studia I i II stopnia na profilu ogólnoakademickim 

obowiązuje
116/2022 5 grudnia 2022 roku

zamknięcia studiów na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności, studia I i II stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
115/2022 30 listopada 2022 roku

wprowadzenie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego na stypendia dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie

obowiązuje
114/2022 30 listopada 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka angielskiego organizowanym w ramach projektu "Find your way at UAK"

obowiązuje
113/2022 28 listopada 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 71/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

obowiązuje
112/2022 28 listopada 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

 

obowiązuje, znowelizowane ZR 1/2023
111/2022 25 listopada 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Mikołajkowe spotkanie", organizowanym przez Biuro Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
110/2022 25 listopada 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
109/2022 25 listopada 2022 roku

zapewniania dostępności w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
108/2022 23 listopada 2022 roku

planowania działalności naukowej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
107/2022 18 listopada 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 190/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu aktywizacji działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
106/2022 14 listopada 2022 roku

szczegółowe kryteria bieżącej oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
105/2022 4 listopada 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 162/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych i jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 73/2023
104/2022 3 listopada 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie na najlepszą prezentację w języku obcym, organizowanym w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
103/2022 21 października 2022 roku

wprowadzenia procedury ogólnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) dotyczącej hospitacji zajęć dydaktycznych

obowiązuje
102/2022 21 października 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie na najlepszą koncepcję spółki typu spin-off pt. "Grant na spin-off" Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

 

obowiązuje
101/2022 17 października 2022 roku

zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

obowiązuje
100/2022 7 października 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 58/2023, znowelizowane ZR 17/2023
99/2022 3 października 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 198/2020 z dnia 28 października 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie Grant na Innowacje - Edycja II Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach programu Inkubator innowacyjności 4.0, realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

obowiązuje
98/2022 29 września 2022 roku

dokumentacji przebiegu studiów i studiów podyplomowych, zasad wydawania absolwentom dokumentów związanych z ukończeniem studiów i studiów podyplomowych oraz sposobu wydawania legitymacji studenckiej i potwierdzania jej ważności

obowiązuje, znowelizowane ZR 56/2023, ZR 71/2023
97/2022 23 września 2022 roku

powołania Rektorskiego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
96/2022 16 września 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa doktorantów/ek z Ukrainy w projekcie "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni" prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
 95/2022 16 września 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

obowiązuje, znowelizowane ZR 31/2023, ZR 66/2023, ZR 74/2023, ZR 32/2024
94/2022 13 września 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 92/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku dotyczącego warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2022/2023

obowiązuje
93/2022 13 września 2022 roku

listy kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na które od osób przyjmowanych na studia wymaga się zaświadczenia lekarza medycyny pracy

obowiązuje
92/2022 9 września 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 45/2022 z dnia 23 maja 2022 roku dotyczącego określenia liczby miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

obowiązuje w roku akademickim 2022/2023
91/2022 7 września 2022 roku

organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

obowiązuje
90/2022 7 września 2022 roku

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie "Wewnętrznej polityki antymobbingowej"

obowiązuje
89/2022 1 września 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 65/2021 z dnia 19 maja 2021 roku dotyczącego wprowadzenia Procedur kontroli zarządczej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
88/2022 1 września 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 50/2022 z dnia 27 maja 2022 roku dotyczącego odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
87/2022 31 sierpnia 2022 roku

utworzenia od roku akademickiego 2022/2023 studiów na kierunku bioinformatyka i analiza danych, studia stacjonarne I stopnia, na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
86/2022 19 sierpnia 2022 roku

zamknięcia kształcenia na kierunku leśnictwo, studia II stopnia według programu studiów realizowanych w języku angielskim w ramach realizacji projektu "Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" - program operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój 

obowiązuje
85/2022 1 sierpnia 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 61/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Użytkowanie lasu i transport leśny

uchylone ZR 45/2024
84/2022 12 lipca 2022 roku

utworzenia od roku akademickiego 2022/2023 studiów podyplomowych pn. Odnawialne Źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej

obowiązuje
83/2022 12 lipca 2022 roku

utworzenia od roku akademickiego 2022/2023 studiów podyplomowych pn. Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)

obowiązuje
82/2022 12 lipca 2022 roku

utworzenia od roku akademickiego 2022/2023 studiów podyplomowych pn. Rozwój obszarów wiejskich - aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych

obowiązuje
81/2022 12 lipca 2022 roku

wprowadzenia Strategii działania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025

obowiązuje
80/2022 5 lipca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 104/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych

obowiązuje
79/2022 5 lipca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 60/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2019/2020 studiów podyplomowych pn. Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne - produkcja i certyfikacja

obowiązuje
78/2022 5 lipca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 57/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Integrowana produkcja rolnicza

obowiązuje
77/2022 5 lipca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 56/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych

obowiązuje
76/2022 5 lipca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 55/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

obowiązuje
75/2022 1 lipca 2022 roku

utworzenia od roku akademickiego 2022/2023 studiów podyplomowych pn. Rolnictwo precyzyjne

obowiązuje
74/2022 1 lipca 2022 roku

zamknięcia studiów podyplomowych pn. Rozwój obszarów wiejskich - aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami

obowiązuje
73/2022 29 czerwca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 177/2019 z dnia 18 października 2019 roku dotyczącego wprowadzenia wzoru dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
72/2022 29 czerwca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 70/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu Zrównoważony Rozwój Uczelni

obowiązuje
71/2022 28 czerwca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 21/2022 z dnia 8 marca 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych dla kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizowanych w ramach projektu pn. "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

obowiązuje
70/2022 28 czerwca 2022 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 67/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku dotyczącego podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu zmienione w paragrafie 1 pkt 1 ZR 5/2023
69/2022 27 czerwca 2022 roku wprowadzenia do programu studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich kursów z języka obcego umożliwiających uzyskanie kwalifikacji na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia od roku akademickiego 2022/2023 obowiązuje
68/2022 27 czerwca 2022 roku

powołania Rektorskiej Komisji ds. społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
67/2022 27 czerwca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 2/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku dotyczącego zasad sprzedaży drewna w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy-Zdroju w 2022 roku

obowiązuje
66/2022 21 czerwca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 71/2021 z dnia 28 maja 2021 roku dotyczącego ustalenia programu studiów dla kierunku inżynieria żywności/Food Engineering, studia II stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
65/2022 21 czerwca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 165/2021 z dnia 21 października 2021 roku dotyczącego wszczętych i niezakończonych przewodów doktorskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 57/2023
64/2022 7 czerwca 2022 roku

ustalenie programu studiów dietetyka, studia II stopnia, studia niestacjonarne, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2022/2023

obowiązuje
63/2022 7 czerwca 2022 roku

ustalenie programu studiów dietetyka, studia II stopnia, studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2022/2023

obowiązuje
62/2022 7 czerwca 2022 roku

ustalenie programu studiów technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia, studia niestacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2022/2023

obowiązuje
61/2022 7 czerwca 2022 roku

ustalenie programu studiów technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia, studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2022/2023

obowiązuje
60/2022 7 czerwca 2022 roku

powołania od roku akademickiego 2022/2023 studiów podyplomowych i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności

obowiązuje
59/2022 7 czerwca 2022 roku

wprowadzenia programu studiów dla kierunku przetwórstwo, bezpieczeństwo i jakość żywności/Food Processing, Safety and Quality, studia I stopnia, studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2022/2023

obowiązuje
58/2022 7 czerwca 2022 roku

utworzenia od roku akademickiego 2022/2023 studiów na kierunku przetwórstwo, bezpieczeństwo i jakość żywności/Food Processing, Safety and Quality, studia I stopnia, studia stacjonarne, na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
55/2022 31 maja 2022 roku

zabezpieczenia interesów finansowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w umowach konsorcjum w ramach projektów B+R

obowiązuje
54/2022 27 maja 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 75/2021 z dnia 28 maja 2021 roku dotyczącego określenia uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2023/2024

obowiązuje
53/2022 27 maja 2022 roku

warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2023/2024

obowiązuje
52/2022 27 maja 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 92/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku dotyczącego warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2022/2023

obowiązuje
51/2022 27 maja 2022 roku

ustalenia od dnia 1 października 2022 roku wysokości opłat za miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
50/2022 27 maja 2022 roku

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 88/2022
49/2022 25 maja 2022 roku

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych pn. Florystyka, powierzonych Wydziałowi Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
48/2022 25 maja 2022 roku

organizacji roku akademickiego 2022/2023

obowiązuje w roku akademickim 2022/2023
47/2022 25 maja 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu prac Komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2022/2023

obowiązuje w roku akademickim 2022/2023
46/2022 25 maja 2022 roku

powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia prowadzone w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2022/2023

obowiązuje w roku akademickim 2022/2023
45/2022 23 maja 2022 roku

określenia liczby miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

obowiązuje w roku akademickim 2022/2023, znowelizowane ZR 92/2022
44/2022 18 maja 2022 roku

stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z Ustawą i Statutem Uczelni

obowiązuje
43/2022 18 maja 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 175/2019 z dnia 16 października 2019 roku dotyczącego wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
42/2022 16 maja 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 40/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
41/2022 13 maja 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 52/2021 z dnia 7 maja 2021 roku dotyczącego powołania od roku akademickiego 2021/2022 studiów podyplomowych pn. Dyplomowany enolog-technologia winiarska i miodosytnicza i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 30/2024
40/2022 12 maja 2022 roku

powołania Komitetu sterującego ds. wdrożenia platformy do zarządzania Uczelnią oraz Zespołu projektowego ds. wdrożenia platformy do zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
39/2022 5 maja 2022 roku

wprowadzenia w życie Regulaminu Szkoły doktorskiej

wygasło
38/2022 4 maja 2022 roku

określenia wzoru umów najmu pomieszczeń Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
37/2022 4 maja 2022 roku

określenia wzoru umów cywilno-prawnych na potrzeby zlecania zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych

obowiązuje
36/2022 4 maja 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu VIII Małopolskich Targów Żywności "Zasmakuj z URK" oraz XXIV Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej

wygasło
35/2022 4 maja 2022 roku

wprowadzenia w życie Regulaminu studiów

obowiązuje, wygasa 1 października 2023 roku
34/2022 29 kwietnia 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone  ZR 95/2022
33/2022 29 kwietnia 2022 roku powołania Katedry Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej na Wydziale Leśnym obowiązuje
32/2022 29 kwietnia 2022 roku

powołania jednostki ogólnouczelnianej Centrum Badawczo-Rozwojowe Rolnictwa 4.0

obowiązuje
31/2022 27 kwietnia 2022 roku

przekazania nieruchomości Rolniczemu Gospodarstwu Doświadczalnemu

obowiązuje
30/2022 26 kwietnia 2022 roku

powołania jednostki ogólnouczelnianej Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
29/2022 14 kwietnia 2022 roku

uzupełnienia listy tematów badawczych planowanych do realizacji rozprawy doktorskiej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

obowiązuje
28/2022 8 kwietnia 2022 roku

konkursu dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

obowiązuje, znowelizowane ZR 29/2022
27/2022 8 kwietnia 2022 roku

zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje do 31.08.2023 roku
26/2022 24 marca 2022 roku

wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
25/2022 23 marca 2022 roku

powołania studiów podyplomowych pn. Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych od roku akademickiego 2022/2023 i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Hodowli i Biologii Zwierząt

obowiązuje
24/2022 18 marca 2022 roku

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
23/2022 18 marca 2022 roku

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
22/2022 18 marca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 31/2017 z dnia 15 maja 2017 roku dotyczącego kryteriów uzyskiwania zgody Rektora na dodatkowe zatrudnienie przez nauczycieli akademickich

obowiązuje
21/2022 8 marca 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych dla kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizowanych w ramach projektu pn. "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

obowiązuje, znowelizowane ZR 71/2022, ZR 24/2023
20/2022 3 marca 2022 roku

przeprowadzenie przeglądu wytworzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie materiałów zawierających informacje niejawne

obowiązuje
19/2022 23 lutego 2022 roku

powołania jednostki ogólnouczelnianej Centrum Informatyki

obowiązuje
18/2022 21 lutego 2022 roku

obowiązku składania oświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej przez doktorantów Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w przypadku zawierania umów zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych

obowiązuje
17/2022 21 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 198/2020 z dnia 28 października 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie Grant na Innowacje - Edycja II Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach programu Inkubator innowacyjności 4.0, realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

obowiązuje
16/2022 21 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 190/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu aktywizacji działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie

obowiązuje
15/2022 16 lutego 2022 roku

Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. równości

obowiązuje
14/2022 16 lutego 2022 roku

Ustalenie nazwy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w językach obcych oraz obowiązującego skrótu nazwy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
13/2022 16 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 26/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku dotyczącego zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz osoby prywatne z niektórych uczelnianych pojazdów służbowych

obowiązuje
12/2022 15 lutego 2022 roku

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
11/2022 11 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 166/2021 z dnia 26 października 2021 roku dotyczącego wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym Hugona Kołłątaja w Krakowie procedury postępowania w przypadku zachorowania lub podejrzenia zachorowania pracownika, doktoranta lub studenta na COVID-19

wygasło
10/2022 10 lutego 2022 roku

wynagradzania członków komisji rekrutacyjnej za organizację, przeprowadzenie i nadzór nad realizacją postępowania rekrutacyjnego na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

obowiązuje
9/2022 9 lutego 2022 roku

wprowadzenie Planu Równości Płci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
8/2022 7 lutego 2022 roku

organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

wygasło
7/2022 4 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 153/2021 z dnia 15 września 2021 roku dotyczącego określenia wzoru umów cywilno-prawnych na potrzeby zlecania zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych

uchylone ZR 37/2022
6/2022 4 lutego 2022 roku

ogłoszenia naboru tematów badawczych w rekrutacji do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2022/2023

wygasło
5/2022 2 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 98/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia adresu do korespondencji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
4/2022 2 lutego 2022 roku

wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu na logo Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

wygasło
3/2022 24 stycznia 2022 roku

zmiany Zarządzenia Rektora Nr  151/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 6 września 2021 roku podjętego w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

wygasło
2/2022 18 stycznia 2022 roku

zasad sprzedaży drewna w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy-Zdroju w roku 2022

obowiązuje w 2022, znowelizowane ZR 67/2022
 1/2022 3 stycznia 2022 roku

wprowadzenia Zasad zawierania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin